วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

การวัดสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

ความแตกต่างของกัมมันตภาพรังสีในสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า
การสังเกตอวกาศในช่วงของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้ากัมมันตภาพแม่เหล็กไฟฟ้าจากอวกาศไม่สามารถมาถึงยังพื้นโลกได้ ยกเว้นแสงและรังสีที่มีความยาวคลื่นสูงมากๆ ได้แก่ สเปกตรัมที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความถี่วิทยุ และความยาวคลื่นอุลตราไวโอเลตบางความยาวคลื่น เราสามารถเห็นความยาวคลื่นอินฟราเรดบางค่าจากยอดเขาหรือโดยกล้องโทรทรรศน์ที่อยู่ในเครื่องบิน สามารถทดสอบโดยวัดจากความสูงระดับน้ำทะเลที่ต่ำกว่า 35 เมตร  

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถอธิบายในรูปลำแสงของโฟตอน ซึ่งเดินทางในรูปของคลื่น เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสง และอยู่ในรูปของพลังงานสามารถอธิบายได้โดยใช้ความแตกต่างระหว่างคลื่นวิทยุ แสงที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และรังสีแกมมา โดยคลื่นวิทยุจะมีโฟตอนที่มีพลังงานต่ำ ไมโครเวฟมีพลังงานน้อยกว่าคลื่นวิทยุเล็กน้อย อินฟราเรดจะมีพลังงานมากกว่าคลื่นวิทยุ แสงที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อัลตราไวโอเลต รังสี x และรังสีแกมมาจะมีพลังงานมากตามลำดับจำนวนพลังงานในโฟตอนจะประพฤติตัวเป็นคลื่นในบางครั้ง และประพฤติตัวเป็นอนุภาคในบางครั้ง การประพฤติตัวแบบนี้เรียกว่า การอยู่เป็นคู่ของคลื่นและอนุภาคของแสง(wave-particle duality) โฟตอนพลังงานต่ำจะประพฤติตัวเหมือนคลื่น ในขณะที่พลังงานสูงกว่าจะประพฤติตัวเหมือนอนุภาค

ความจริงแล้วสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถแสดงในรูปพลังงาน, ความยาวคลื่น และความถี่ วิธีการที่เราคิดคำนวณเกี่ยวกับสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำ โดยความสัมพันธ์ คือ

ความยาวคลื่น = ความเร็วแสง x ความถี่
หรือ lambda = c / nu

พลังงาน = ค่าคงที่ของพลังค์ x ความถี่
หรือ E = h x nu

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย