Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กีฏวิทยา (Entomology) เป็นวิทยาศาตร์สาขาหนึ่งของสัตววิทยา (Zoology) โดยจะศึกษาถึงเรื่องราวรายละเอียดในด้านต่างๆ ของแมลงเองโดยตรง ตลอดจนศึกษาในด้านความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ดังนั้นกีฏวิทยาจึงถือว่าเป็นทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) การศึกษาวิชานี้จึงเป็นไปอย่างกว้างขวางนอกจากนี้กีฏวิทยา ยังแบ่งการศึกษาออกเป็นสาขาต่างๆ อีกดังนี้

กีฏวิทยาบริสุทธิ์
เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของแมลงโดยตรงแบ่งเป็นวิชาต่างๆ ดังนี้

 

กีฏวิทยาประยุกต์
เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลงที่มีประโยชน์ ในด้านมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ การดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com