วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กีฏวิทยา (Entomology) เป็นวิทยาศาตร์สาขาหนึ่งของสัตววิทยา (Zoology) โดยจะศึกษาถึงเรื่องราวรายละเอียดในด้านต่างๆ ของแมลงเองโดยตรง ตลอดจนศึกษาในด้านความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ดังนั้นกีฏวิทยาจึงถือว่าเป็นทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) การศึกษาวิชานี้จึงเป็นไปอย่างกว้างขวางนอกจากนี้กีฏวิทยา ยังแบ่งการศึกษาออกเป็นสาขาต่างๆ อีกดังนี้

กีฏวิทยาบริสุทธิ์
เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของแมลงโดยตรงแบ่งเป็นวิชาต่างๆ ดังนี้

  • Insect Morphology ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่าง สัณฐานวิทยาของแมลง
  • Insect Physiology ศึกษาเกี่ยวกับระบบสรีรวิทยาของแมลง
  • Immature Insect ศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อนของแมลง
  • Insect Anatomy ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของแมลง
  • Insect Taxonomy ศึกษาเกี่ยวกับการจำแนกชนิดของแมลง

 

กีฏวิทยาประยุกต์
เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลงที่มีประโยชน์ ในด้านมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับ การดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้

  • Medical and Veterinary Entomology ศึกษาเกี่ยวกับแมลงที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ และสัตวแพทย์
  • Insect Pest of Horticulture ศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช และแมลงที่ช่วยในการกำจัดศัตรูพืช
  • Forest Entomology ศึกษาเกี่ยวกับแมลงที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ ของป่า
  • Apiculture ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงผึ้งชนิดต่างๆ โรคของผึ้ง และศัตรูของผึ้ง เพื่อนำไปพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
  • Insect Transmission of Plant Disease ศึกษาเกี่ยวกับแมลงที่เป็นพาหะ ทำให้เกิดโรคต่างๆ ในพืช

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย