วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน

แมลงที่เป็นอาหาร

        การนำแมลงมาประกอบอาหารได้นั้นทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณในหมู่ชนพื้นเมืองของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา โดยมีวิธีการประกอบเป็นอาหารต่างๆ กัน ในประเทศไทยชาวบ้านในแถบชนบทนิยมนำแมลงมาเป็นอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ การที่ทราบว่าแมลงชนิดใดกินได้หรือไม่นั้น เป็นความรู้ สืบทอดต่อๆ กันมา แมลงที่กินได้บางชนิดพบมีอยู่เฉพาะที่ จึงนิยมรับประทานกันเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ แต่บางชนิดมีอยู่ทั่วๆ ไปในประเทศจึงนิยมรับประทานกันอย่างกว้างขวางในหมู่คนไทย และสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด แมลงรับประทานได้พบในประเทศไทยได้มีมากกว่า 100 ชนิด แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงแมลงรับประทานได้เพียงบางชนิดที่เป็นที่รู้จักนิยมรับประทานกัน ในการนำแมลงมาประกอบอาหารนั้น ถ้าเป็นแมลงตัวโตควรเด็ดเอาส่วนแข็งออกก่อน เช่น หัว ขา และปีก สิ่งสำคัญที่สุดคือ ไม่ควรจับแมลงในแหล่งที่มีการพ่นสารเคมีฆ่าแมลงมารับประทานเป็นอันขาด เพราะจะทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

 

แมลงกินูน (แมลงอินูน)
แมลงกุดจี่ (แมลงขี้ครอก ด้วงขี้ควาย)
กว่างชน (กว่างโซ้ง กว่างกิม กว่างอีลุ่ม)
แมลงตับเต่า (ด้วงดิ่ง)
แมลงเหนี่ยง
แมลงข้าวสาร
จิ้งโก่ง (จิโปม)
จิ้งหรีด
แมลงกระชอน
ตั๊กแตนปาทังก้า
ตั๊กแตนอีค่วง (ตั๊กแตนหน้าแหลม)
แมลงเม่า
แมลงมัน
มดแดง
ผึ้ง
ต่อ
ดักแด้ไหม
หนอนไผ่ (ตัวแน รถไฟ)
ตัวจรวด (เครื่องบิน)
แมลงโป้งเป้ง (แมลงงำ)
จักจั่น
แมลงดานา
แมลงดาสวน (แมลงก้าน มวนตะพาบ มวนหลังไข่)
แมลงแมงป่องน้ำ (แมงคันโซ่)
แมลงหัววัว
แมลงทับ
แมลงแคง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย