วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน

แมลงที่เป็นอาหาร

มดแดง

มดนาง มดเป้ง ไข่มดแดง มดแดงเป็นตัวเต็มวัยของมดงานเป็น ตัวเมียไม่มีปีก ทำรังบนต้นไม้โดยห่อใบให้ติดกัน ภายในรังมดแดงมีมดที่มีลักษณะแตกต่างกันหลายแบบที่เห็นทั่วๆ ไปมีตัวสีแดงคือ “มดงาน” ตัวอ่อน และดักแด้ของมดงานมีขนาดเล็กสีขาวชาวบ้านเรียกว่า “ไข่มดแดง” ส่วนราชินีมดแดง ตัวโตมีสีเขียวมีปีก เรียกว่า “มดนาง” ตัวอ่อนและดักแด้ของมดนางมีขนาดใหญ่สีขาว เรียกว่า “มดเป้ง” มดแดง และมดนางใช้ผสมยำอื่นๆ แทนมะนาว เพราะมีรสเปรี้ยวจากกรดฟอร์มิก ส่วนมดเป้ง และไข่มดแดงนำมาหมก ยำ แกงป่า ทำลาบ หรือ ใส่ไข่ทอดรับประทานได้


ภาพแสดงลักษณะของมดแดง
ที่มา : http://www.theantroom.blogspot.com / 10 กุมภาพันธ์ 2551.

แมลงกินูน (แมลงอินูน)  แมลงกุดจี่ (ด้วงขี้ควาย)
กว่างชน (กว่างโซ้ง กว่างอีลุ่ม)  แมลงตับเต่า
แมลงเหนี่ยง  แมลงข้าวสาร  จิ้งโก่ง  จิ้งหรีด
แมลงกระชอน  ตั๊กแตนปาทังก้า  ตั๊กแตนอีค่วง
แมลงเม่า  แมลงมัน  มดแดง  ผึ้ง  ต่อ  ดักแด้ไหม
หนอนไผ่ (ตัวแน รถไฟ)  ตัวจรวด  แมลงโป้งเป้ง
จักจั่น  แมลงดานา  แมลงดาสวน (แมลงก้าน มวนตะพาบ)
แมลงแมงป่องน้ำ  แมลงหัววัว  แมลงทับ  แมลงแคง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย