วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน

แมลงที่เป็นอาหาร

กว่างชน (กว่างโซ้ง กว่างกิม กว่างอีลุ่ม)

เป็นด้วงปีกแข็งขนาดโตสีน้ำตาลแดงเป็นมัน มีรูปร่างเป็นรูปไข่ โค้งนูนปานกลาง หนวดรูปใบไม้ ขาเกี่ยว ตัวผู้มีเขา 1 เขา เขาด้านบนงอกออกจากอกปล้องแรก และเขาด้านล่างงอกจากส่วนหัวปลายแยกเป็นสองแฉก พบทั่วไปกินอ้อย ตัวผู้มีเขาเรียกว่า กว่างโซ้ง หรือกว่างกิม ส่วนตัวเมียไม่มีเขาเรียกว่า กว่างอีลุ่ม ชาวบ้านทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า แมงคาม นิยมนำเอาตัวผู้มาชนต่อสู้กัน ในปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ทั่วไป โดยเด็กชอบซื้อไปเลี้ยงดูเล่นหรือให้ต่อสู้กัน นำมาประกอบอาหารได้ เช่น ก้อย ลาบ และแกง


ภาพแสดงลักษณะของด้วงกว่างชน
ที่มา : กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์, 2548 : 199

แมลงกินูน (แมลงอินูน)  แมลงกุดจี่ (ด้วงขี้ควาย)
กว่างชน (กว่างโซ้ง กว่างอีลุ่ม)  แมลงตับเต่า
แมลงเหนี่ยง  แมลงข้าวสาร  จิ้งโก่ง  จิ้งหรีด
แมลงกระชอน  ตั๊กแตนปาทังก้า  ตั๊กแตนอีค่วง
แมลงเม่า  แมลงมัน  มดแดง  ผึ้ง  ต่อ  ดักแด้ไหม
หนอนไผ่ (ตัวแน รถไฟ)  ตัวจรวด  แมลงโป้งเป้ง
จักจั่น  แมลงดานา  แมลงดาสวน (แมลงก้าน มวนตะพาบ)
แมลงแมงป่องน้ำ  แมลงหัววัว  แมลงทับ  แมลงแคง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย