วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน

แมลงที่เป็นอาหาร

จิ้งโก่ง (จิโปม)

เป็นแมลงที่จัดอยู่ในกลุ่มของจิ้งหรีด มีรูปร่างอ้วน หนวดแบบเส้นด้าย หัวกลมและใหญ่ ปากกัด ปีกมีลายเส้น ลำตัวสีน้ำตาลอมเหลือง ทำเสียงโดยใช้ ขอบปีกคู่หน้า มีอวัยวะรับฟังเสียงที่ขาคู่หน้า ขุดรูอยู่ในดินตามคันนา ทุ่งหญ้าหรือแม้กระทั่งบริเวณบ้านเรือน ไม่ชอบแสงสว่างมักออกจากรูตอนกลางคืน ในเวลากลางวันชอบอาศัยอยู่ในรู การหาแมลงในดินทุกประเภทต้องสังเกตจากขุยของดินเป็นสำคัญ รับประทานได้ เช่น คั่ว ทอด ชุบแป้งทอด ยำ หมก ลาบ เสียบไม้ย่าง หรือนึ่ง


ภาพแสดงลักษณะของจิ้งโก่ง
ที่มา : กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์, 2548 : 46

แมลงกินูน (แมลงอินูน)  แมลงกุดจี่ (ด้วงขี้ควาย)
กว่างชน (กว่างโซ้ง กว่างอีลุ่ม)  แมลงตับเต่า
แมลงเหนี่ยง  แมลงข้าวสาร  จิ้งโก่ง  จิ้งหรีด
แมลงกระชอน  ตั๊กแตนปาทังก้า  ตั๊กแตนอีค่วง
แมลงเม่า  แมลงมัน  มดแดง  ผึ้ง  ต่อ  ดักแด้ไหม
หนอนไผ่ (ตัวแน รถไฟ)  ตัวจรวด  แมลงโป้งเป้ง
จักจั่น  แมลงดานา  แมลงดาสวน (แมลงก้าน มวนตะพาบ)
แมลงแมงป่องน้ำ  แมลงหัววัว  แมลงทับ  แมลงแคง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย