วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน

แมลงที่เป็นอาหาร

แมลงกระชอน

เป็นแมลงขนาดกลางลำตัวสีน้ำตาล ขาหน้าใหญ่เป็นหนามแข็งใช้สำหรับขุดดิน หนวดสั้นแบบเส้นด้าย ปากกัด แผ่นสันหลังอกแรกเป็นแผ่นกลมแข็ง ลำตัว มีขนปกคลุม ออกหากินในเวลากลางคืนจะอาศัยอยู่ในดินที่แฉะมากๆ โดยเฉพาะดินบริเวณรอบๆ แหล่งน้ำ เช่น โคลน ตม ชาวบ้านนิยมนำแมลงกระชอนไปประกอบอาหารประเภทคั่ว นึ่ง ทอด หมก ย่าง ยำ ลาบ และตำน้ำพริก เป็นต้น


ภาพแสดงลักษณะของแมลงกระชอน
ที่มา : กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์, 2548 : 42

แมลงกินูน (แมลงอินูน)  แมลงกุดจี่ (ด้วงขี้ควาย)
กว่างชน (กว่างโซ้ง กว่างอีลุ่ม)  แมลงตับเต่า
แมลงเหนี่ยง  แมลงข้าวสาร  จิ้งโก่ง  จิ้งหรีด
แมลงกระชอน  ตั๊กแตนปาทังก้า  ตั๊กแตนอีค่วง
แมลงเม่า  แมลงมัน  มดแดง  ผึ้ง  ต่อ  ดักแด้ไหม
หนอนไผ่ (ตัวแน รถไฟ)  ตัวจรวด  แมลงโป้งเป้ง
จักจั่น  แมลงดานา  แมลงดาสวน (แมลงก้าน มวนตะพาบ)
แมลงแมงป่องน้ำ  แมลงหัววัว  แมลงทับ  แมลงแคง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย