Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง

ความเชื่อ (Belief) เป็นสิ่งที่ชาวบ้านให้ความสำคัญจะสังเกตได้จากขะลำ (Taboo) ที่ยังคงอยู่ในชุมชนอย่างเหนียวแน่น และเป็นสิ่งที่ชาวบ้านประพฤติอยู่เสมอ สัตว์ตระกูลแมลงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านให้ความสำคัญในการยึดถือเรื่องโชคลาง โดยมีคำสอนและข้อควรปฏิบัติสิ่งใด ที่เป็นบังเกิดขึ้นถือเป็นการละเมิดต่อขะลำต้องมีพิธีกรรมแต่งเสียเคราะห์ (พิธีสะเดาะเคราะห์) เพื่อบรรเทาความโชคร้ายให้กลายเป็นดีหรือให้ทุเลาเบาบางลง ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาและสิ่งศักดิ์ของชาวบ้านที่เชื่อว่าสิ่งที่มีอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็น สามารถทำให้ได้รับผลดีหรือผลร้ายได้หากไม่ให้ความเคารพนับถือหรือดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ เช่น ในงานบุญข้าวสากซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือน 10 เป็นงานบุญที่พระและชาวบ้านร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเซ่นไหว้ภูตผี และบรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว ในอาหารเหล่านั้นแมลงเป็นหนึ่งในเครื่องสังเวย จากการสอบถามพบว่าชาวบ้านนำตัวต่อ กุดจี่ และจิโปมห่อใบตองพร้อมกับใส่เผือกมัน หน่อไม้ดอง กบ พริก ข้าว ฯลฯ แล้วนำไปวางไว้ที่กำแพงวัดเพื่อเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ อาหารประเภทแมลงเป็นอาหารที่ชาวบ้าน นำไปถวายพระบ้างในบางครั้ง ซึ่งหากวันใดที่ชาวบ้านไม่ได้ประกอบอาหารพิเศษ หรืออาหารมีจำกัด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านจะออกไปจับแมลงหรือนำแมลงที่ตนมีมาทำเป็นอาหาร แล้วนำไปถวายพระที่วัดการแสดงถึงความโชคดี

การแสดงถึงความโชคร้าย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com