วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง

สาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงมีหลายประการคือ

  • แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงถูกทำลาย
    แมลงไม่สามารถเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณประชากรได้ ตามธรรมชาติของแมลง เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การใช้ปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากเกินปริมาณที่กำหนดไว้ การเกิดมลพิษ ทั้งทางบก ทางน้ำ และ ทางอากาศ ทำให้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของแมลง
  • การล่าจับแมลง
    การล่าจับแมลงจากแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เช่น การล่าจับแมลงเพื่อการค้า ทำให้ปริมาณลดน้อยลง และนอกจากนั้นแมลงที่หายากบางชนิด อาจสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยได้โดยเฉพาะแมลงที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยเฉพาะที่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย