วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง

เพื่อให้การอนุรักษ์แมลงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางในการอนุรักษ์ ดังนี้

  • กำหนดขนาดของแมลงให้เป็นสัตว์ป่าสงวนหรือคุ้มครองเพิ่มเติม ยังมีแมลงที่สวยงามและหายากอีกหลายชนิด ที่สมควรกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่ยังไม่มีข้อมูลบางประการเกี่ยวกับ แมลงเหล่านั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาโดยละเอียดก่อน
  • การป้องกันการลักลอบจับแมลงในเขตป่าอนุรักษ์ เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เท่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ควบคุมดูแลป่าอนุรักษ์บางแห่ง มักจะไม่เข้มงวดในการจับแมลง เนื่องจากมีความคิดว่าเรื่องแมลงเป็นเรื่องไม่สำคัญ พวกเขายังมีงานอื่นๆ ที่คิดว่าสำคัญกว่า เช่น การปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า หรือการล่าสัตว์ใหญ่เป็นต้น ซึ่งความเป็นจริงแล้วการเข้าไปจับแมลงในเขตป่าอนุรักษ์ดังกล่าว โดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายบัญญัตินั้นย่อมมีความผิดทั้งสิ้น
  • การควบคุมการส่งแมลงออกไปต่างประเทศในปัจจุบันนี้ การส่งแมลงออกไปยังต่างประเทศจะต้องได้รับการตรวจสอบจากกองกีฏและสัตววิทยากรมวิชาการเกษตรก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มีแมลงอนุรักษ์ส่งออกไปต่างประเทศได้ หลังจากนั้นกรมป่าไม้จะออกหนังสือรับรอง CITES ให้ในประเทศที่เจริญแล้วเช่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป ประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ปุ่น มีความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์เป็นอย่างดี จึงไม่ยอมให้แมลงที่ไม่มีหนังสือรับรอง CITES เข้าประเทศหรือแม้แต่นักกีฏวิทยาของประเทศเหล่านั้น ที่เข้ามาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแมลงในประเทศไทย และต้องการนำแมลงบางชนิดไปศึกษาวิจัยต่อในประเทศของเขาจะต้องมีใบรับรองจากฝ่ายไทยว่าแมลงที่เขานำไปนั้นไม่ได้เป็นแมลงอนุรักษ์ และไม่ได้เป็นแมลงที่จับมา จากเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจึงนำเข้าประเทศได้ เป็นการร่วมมือป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาจับแมลง ในเขตป่าอนุรักษ์ของประเทศอื่น
  • ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงที่อนุรักษ์ วิธีการนี้ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณแมลงที่หายากได้มากขึ้น การดำเนินการเพาะเลี้ยงนี้ต้องมีการลงทะเบียนไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าแมลงที่นำมานั้นเป็นแมลงที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง ไม่ใช่เป็นแหล่งที่จับมาจากแหล่งธรรมชาติของมัน
  • สร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ จิตสำนึกทางด้านการอนุรักษ์ได้ตื่นตัวขึ้นมากในประเทศไทย เนื่องจากประชาชนได้รับทราบความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจาก สื่อต่างๆ อยู่เสมอ

 

แมลงมีชีวิตความเป็นอยู่ได้หลายรูปแบบตามสภาพแหล่งอาศัยต่างๆ กัน มีทั้งชนิดที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลำพังหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีสังคมของมันเอง มีทั้งชนิดที่เป็นประโยชน์และให้โทษ แต่อย่างไรก็ตามแมลงมีส่วนสำคัญในระบบนิเวศ ทำให้ธรรมชาติอยู่ในสภาวะสมดุล นอกจากนี้ความสวยงามของแมลงยังมีส่วนช่วยทำให้โลกสดใสน่าอยู่ขึ้นจึงสมควรอนุรักษ์แมลงไว้โดยเฉพาะแมลงที่สวยงามและหายาก ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้

ในการกำเนิดและวิวัฒนาการของแมลงนั้น มีหลายทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาหลักฐานมาอ้างอิง แต่เนื่องจากแมลงเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก และเกิดขึ้นมากในช่วงเวลาที่เปลือกโลกไม่สามารถเก็บซากดึกดำบรรพ์ได้ดีทำให้หลักฐานทางวิวัฒนาการของแมลงนั้นมีน้อยมาก ทฤษฎีแมลงมีวิวัฒนาการร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น และนอกจากนี้ยังมีแนวความคิดที่เชื่อว่าบรรพบุรุษของแมลงเป็นพวกแอนเนลิดที่มีรูปร่างคล้ายหนอน และมีวิวัฒนาการจนกลายเป็นแมลง

แมลงมีทั้งประโยชน์ และโทษต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันนี้ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงได้ลดน้อยลง อันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเองและจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งการจับเพื่อเป็นอาหารและการกำจัดด้วยสารเคมีรวมถึงการจับแมลงสวยงามและหายากเพื่อจำหน่าย การลดจำนวนลงของแมลงบางชนิดอาจส่งผลให้แมลงบางชนิดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในธรรมชาติแมลงสามารถที่จะควบคุมสมดุลทั้งจำนวนชนิดและปริมาณได้ แต่เมื่อระบบถูกทำลายทำให้มีแมลงไม่สามารถควบคุมสมดุลได้ ดังนั้นเราจึงมีนโยบายในการอนุรักษ์ความหลากหลายของแมลงโดยกำหนดให้ แมลงเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือคุ้มครองเพิ่มเติม มีการป้องกันการลักลอบจับแมลงในเขตป่าอนุรักษ์ ควบคุมการส่งแมลงออกไปต่างประเทศ และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงที่อนุรักษ์ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย