วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการของแมลง
การเปลี่ยนแปลงด้านวิวัฒนาการของแมลง
การกำเนิด และวิวัฒนาการของแมลง
ประโยชน์และโทษของแมลง
แมลงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคแมลง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
จำนวนชนิดแมลงในโลก
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

 • กัญฑ์วีร์ วิวัฒน์พานิชย์. 2548. แมลง:การศึกษาทางมานุษยวิทยาโภชนาการ.วิทยานิพนธ์ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.
 • กลุ่มงานอนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้ง กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร.
 • “จิ้งหรีด” [ออนไลน์], เข้าถึงโดย : http://www.plantpro.doae.go.th./lac_cricket_web/indexcricket.htm [กุมภาพันธ์ 2551].
 • กองวิจัยธรรมชาติวิทยา. 2545. มรดกธรรมชาติทุ่งหลวงรังสิต. ด่านสุธาทิพย์การพิมพ์.
 • จักรทอง ทองใหญ่. 2525. กีฏวิทยาในอดีตเท่าที่จำได้. กสิกร 55(5) : 364-374.
 • พิพิธภัณฑ์แมลงกีฏและสัตววิทยากรมส่งเสริมการเกษตร. “จำนวนชนิดแมลงที่ทราบชื่อ” [ออนไลน์], เข้าถึงโดย : [กุมภาพันธ์ 2551].
 • “ระบบเครือข่ายการสื่อสาร” [ออนไลน์], เข้าถึงได้โดย : http://theantroom.blogspot.com/ [กุมภาพันธ์ 2551].
 • “ระบบเครือข่ายการสื่อสาร” [ออนไลน์], เข้าถึงได้โดย : http://www.beehealthmarketing.com/[กุมภาพันธ์ 2551].
 • “ระบบเครือข่ายการสื่อสาร” [ออนไลน์], เข้าถึงได้โดย : http://gotoknow.org/blog/beesman/[กุมภาพันธ์ 2551].
 • “ระบบเครือข่ายการสื่อสาร” [ออนไลน์], เข้าถึงได้โดย : http://www.lesinsectesduquebec.com/ [กุมภาพันธ์ 2551].
 • “ระบบเครือข่ายการสื่อสาร” [ออนไลน์], เข้าถึงได้โดย : http://www.cicadamania.com/cicadas/2006/08/26/apache-cicada/[กุมภาพันธ์ 2551].
 • วิสุทธิ์ ใบไม้. 2538. สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย
 • สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สวทช.“โทษของแมลง”. [ออนไลน์], เข้าถึงโดย : http://www.sa.ac.th/biodiversity/contents/5insect/body_5.4.html [กุมภาพันธ์ 2551].
 • สมหมาย ชื่นราม. 2536. กีฬาชนกว่าง. กสิกร 66(6) : 547-551.
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 2545. ความหลากหลายทางชีวภาพใน ประเทศไทย.
 • องุ่น ลิ่ววานิช. 2534. พิพิธภัณฑ์แมลงของกรมวิชาการเกษตร. กสิกร 64(3).309-311.
 • องุ่น ลิ่ววานิช. 2537. แมลงจำพวกผีเสื้อที่มีความสำคัญทางด้านการเกษตร. ในเอกสารวิชาการ เสนอใน การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ Lepidoptera : Ecology and Conservation In Thailand ” ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2537. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย 28 หน้า.
 • องุ่น ลิ่ววานิช. 2540. การอนุรักษ์แมลงในประเทศไทย. ว. กีฏ. สัตว. 19(2) : 95-99.
 • องุ่น ลิ่ววานิช, สมหมาย ชื่นราม, นำชัย เจริญเทศประสิทธิ์ และยุพา หาญบุญทรง. 2542.
 • ความหลากหลายของแมลงกินได้ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ไทย. ในรายงานผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยครั้งที่ 3
  11-14 ตุลาคม 2542. โรงแรม เจ. บี หาดใหญ่ สงขลา โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษา นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT).
 • Anderson, D.T. 1979. The Embroyos, fate mape and the phylogeny of Arthropods in :
 • Gupta, A.P. (ed.) Arthropod phylogeny. New York : Van Nostrand Reinhold, 59 – 105.
 • Borror, D.J., Triplehorn, C.A.and Johnson, N.F. 1992. An Introductio to the Study of Insects. 6th ed. Philadelphia : Saunders Collage Publishing.
 • Capenter, F.M. 1953. The Geological histor and Evolution insects.American Science 41 : 256 – 270.
 • Cisne, J.L. 1974. Trilobites and origin of Arthropod. Science. 186 : 13 – 18.
 • Erwin, T.L. 1982. Tropical forest : Their richness in Coleoptera and other Arthropod species. Coleopt. Bull. 36:74-75.
 • Erwin, T.L. 1988. The Tropical forest canopy : the heart of biotic diversity. pp. 123-129 ln. E.C. Wilson [ed]. Biodiversity. NationaI Academy of sciences, Washlngton' D.C.
 • Gillote, C. 1991. Entomology. 3rd ed. New York : Plenum Press.
 • Godfrey, E.J. 1930. Revised 1ist of the butterflies s of Siam. with notes on their geographical distribution. Jour. Siam Soc. Nat. Hist suppl. 7(4) : 203-397.
 • Kukalova-peck, J. 1983. Origin of insects wing and wing Articulate from the Arthropodan leg. Canadian Journal of Zoology. 61 : 1618-1699.
 • Kukalova-peck, J. 1987. New carniboferous Diplura, Monura and Thysanura the hexapod ground plan and the role of thoracic lobes in the origin of wing (Insecta) . Canadian Journal of Zoology. 65 : 2327.
 • Kukalova-peck, J.1992. The “Uniramia” do not exist : the ground of the Pterygota as revealed by Permium Diaphanopterodea from Russia (Insecta : Paleodictyopteroidea). Canadian Journal of Zoology. 70 : 236 – 255.
 • Ladell, W.R.S. 1927. Some injurious insects in Siam. Jour. siam Soc. Nat. Hist suppl. 7(2).101-105.
 • Ladell, W.R.S. 1928. Control of the coconut beetle (Oryctes rhinoceros) In Bangkok. Jour. Siam Soc. Nat. Hist. suppl. 7(3).185-188.
 • Ladell, W.R.S. 1933. lnsects injurious to rice in Siam. Joun. Siam Soc Nat. Hist suppl. 9(2).161-172.
 • Manton, S.M. 1964. Mandibular mechanisms and the Evolution of Arthropods.
 • Philosophical Transactions of Royal Society (London), B. Biological Science. 247 : 1 – 1839(2).161-172.
 • Manton, S.M. 1977. The Arthropoda, habits Functional Morphology and Evolution. London : Oxford University Press.
 • Mayr, E. 1969. Principles of Systematic Zoology. Mcgraw-Hill Bookcompany. New York.
 • Meglitsch, R.A. 1967. Invertebrate Zoology. London : Oxford University Press
 • Ogawa, H. and Yoda, K. 1961. A preliminary survay on the vegetation of Thailand Nature and Life in S.E.Asia 1:21-157.
 • Romoser, W.S. and Stoffolano, J.G. Jr. 1998. The science of Entomology. 5th ed. WCB Mc. Graw-Hill. Boston.
 • Romoser, W.S. and Stoffolano, J.G. Jr. 1994. The science of Entomology. 4 th ed. WCB Mc. Graw-Hill. Boston.
 • Ross, H.H., Ross C.A. and Ross, P.R June.1991. A text book of Entomology. 4th ed. Melburne,FL : Krieger Publishing.
 • Sharov, A.G.1966. Basic Arthropodan stock with special reference to insect. New York : Pergamon.
 • Solis, M.A. 1999. lnsect biodiversity : perspectives from the systematist. American Entomologist . 45(4):204-205.
 • Stork, N.E. 1997. Measuring global biodiversity and its decline. pp. 41-68. ln.
 • M. Reaka kudla, D.E. wilson and E.O. wilson [eds.]. Biodiversity II :Understanding and protection our biological resourees, Joseph Henry Press, Washington' DC.
  Stork and Hammon. 1997. Measuring global biodiversity and its decline. ln.
 • M. Reaka kudla, D.E. wilson and E.O. wilson [eds.]. Biodiversity II : Understanding and protection our biological resourees, Joseph Henry Press, Washington' DC.
 • Tiegs, O.W. and Manton, S.M. 1958. The evolution of the Arthropoda. Biological Review. 33 : 255-377.
 • Wheeler, Q.D. 1990 . lnsect diversity and cladistic constraints. Ann. Ent.Soc. America 83(6) : 1031-1047.
 • Wigglesworth, V.B. 1976. The Evolution of insect flight. In : Rainey, R.C.,(ed), Insect flight. London : Royal Entomological Society, Symposium 7, Blackwell Scientific, 255-269.
 • William, C.B. 1964. Patterns in the balance of nature. Academic, New York.
 • Wilson, E.O. 1992. The Diversity of 1ife. Havard University press, Cambridge, Massachusetts.U.S.A.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย