Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สภาพยุโรป
(European Union)

สถาบันที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สมาชิกสหภาพยุโรป
การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป
ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”
บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุโรปกับสหรัฐอเมริการในมิติใหม่
เป้าหมายและวิธีการของอียู

การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป

จากการรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรปขึ้นในสหภาพยุโรป (European Union) นั้น มีหลักการที่สำคัญหลายประการพอสรุปได้ดังนี้

 1. เป็นการรวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยน เพราะในทวีปยุโรปเอง ศักยภาพของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความร่วมมือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคมีความมั่งคั่ง
 2. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก ยุโรปทราบดีว่า หากให้แต่ละประเทศ ต่อรองผลประโยชน์โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจกับประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา ย่อมเป็นการยากที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนได้ การรวมตัวกันทำให้อำนาจต่อรองมีสูง ทั้งในแง่ของปริมาณสินค้า และจำนวนของความต้องการ (Demand) ที่มีมากเช่นกัน ทำให้ผลประโยชน์ของยุโรปได้รับการปกป้อง ซึ่งกระทำการเช่นนั้น ทั้งการค้าการทำธุรกิจในกลุ่มและนอกกลุ่มของสหภาพยุโรป
 3. การรวมตัวกันเพื่อป้องกันภัยสงคราม ซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญดังนี้
  ประเทศในยุโรปด้วยกันเองเคยเป็นคู่สงคราม เช่น เยอรมนี
  – ฝรั่งเศส การรวมตัวกันของคู่สงครามในอดีตเป็นเครื่องยืนยันว่าจะไม่ทำสงครามต่อกันอีกด้วย “แผนชูมาน” ทำให้ยุโรปเกิดความเชื่อมั่นของความสงบสุข

  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดการแข่งขั้วอำนาจของลัทธิทางการเมือง ซึ่งส่วนหนึ่งนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์และอีกส่วนหนึ่งนิยมประชาธิปไตย ในยุโรปตะวันออกซึ่งมีรัสเซียเป็นผู้นำคอมมิวนิสต์ ทำให้ยุโรปตะวันตกเกิดความไม่เชื่อมั่น ต่อความมั่นคงของตน การรวมกันก็เป็นการสกัดกั้นการแพร่ขยายของลัทธิ อุดมการณ์


 4. การรวมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนา โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้ยุโรปเป็นยุโรปเดียวมาแทน Nation State รัฐ-ชาติ
  การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป (European Union) จำแนกการรวมตัวในทางเศรษฐกิจออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ

อย่างไรก็ตามมีการถามเสมอว่าอียูเป็นองค์การระหว่างประเทศ (International Organization) หรือไม่คำตอบก็คือ ไม่ใช่เพราะอียูมีลักษณะที่พิเศษกว่าองค์การระหว่างประเทศ เพราะอียูนั้นอยู่เหนือกว่าชาติรัฐในด้านเศรษฐกิจ

ขณะสถาบันระหว่างประเทศมาจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล แต่องค์การระหว่างประเทศจะไม่มีอำนาจนอกเหนือไปกว่าการตกลงของรัฐบาล นั่นคือรัฐบาลยังมีอำนาจอธิปไตยเต็มที่ ขณะสหภาพยุโรปอำนาจอธิปไตยของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจได้หมดสิ้นไปแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com