สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สภาพยุโรป
(European Union)

สถาบันที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สมาชิกสหภาพยุโรป
การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป
ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”
บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุโรปกับสหรัฐอเมริการในมิติใหม่
เป้าหมายและวิธีการของอียู

ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่

การเปลี่ยนแปลงของยุโรปในปัจจุบัน (มีการรวมตัวกันเป็นสหภาพยุโรป) ย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของยุโรปเองและสหรัฐอเมริกาในอนาคต การล่มสลายของสหภาพโซเวียต (ค.ศ. 1991) นับเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็น (Cold War) ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นอภิมหาอำนาจแต่เพียงผู้เดียว การลดลงของภยันตรายจากการข่มขู่ของคอมมิวนิสต์ ในขณะที่ยุโรปเริ่มจะมีความเข้มแข็งเป็นอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ย่อมเป็นปัจจัยและเงื่อนไขที่จะส่งเสริมบทบาททางการเมืองในอนาคตของยุโรป ซึ่งในยุคต่อไปนี้เองที่เป็นยุคที่สหรัฐอเมริกาจะต้องปรับแนวนโยบายต่างประเทศกับยุโรป บทบาทของสหรัฐอเมริกาในองค์การนาโต้ต้องมีการประเมินใหม่ ตลอดจนท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประชาคมยุโรปในฐานะกลุ่มประเทศและเป็นประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

การปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การป้องกันยุโรป

ความขัดแย้งของยุโรปและสหรัฐอเมริกามิติใหม่ซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้

ปัจจัยด้านกำลังทหาร
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

ด้านกำลังทหาร การลดบทบาทของสหรัฐอเมริกา และการขยายบทบาท ของประเทศในยุโรป การสิ้นสุดของสงครามเย็น ภายหลังของการล่มสลายขององค์การกติกาสัญญาวอซอ เป็นการสิ้นสุดของการเผชิญหน้าระหว่างค่ายโลกเสรีกับค่ายโลกคอมมิวนิสต์ในยุโรป นอกจากนั้น การลดกำลังอาวุธขนาดกลาง ยิ่งทำให้ภาพของการคุกคามลดลง ในบริบทดังกล่าว ความจำเป็นในด้านการพึ่งพากำลังอำนาจทางการทหารและนิวเคลียร์จากสหรัฐอเมริกาก็ย่อมลดลงไปด้วย ในช่วงขณะเดียวกันยุโรปเองก็มีพลังทางเศรษฐกิจและการรวมตัวกันในกรอบของประชาคมยุโรป ซึ่งเป็นฐานสำคัญสู่การขยายพลังทางการเมืองและการทหารในอนาคตการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรป เพราะผลที่ตามมาคือ การปรับโครงสร้างภายในกรอบของนาโต้เพื่อสะท้อนแนวโน้มการขยายบทบาทของยุโรปและการมีอิสระยิ่งขึ้น อีกส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ก็คือ การขยายบทบาทขององค์การสหภาพยุโรปตะวันตก อันเป็นองค์การการทหารและความมั่นคงภายในกรอบของยุโรปเอง

จากการลดอัตตราของนาโต้ ทำให้บทบาทของสหรัฐอเมริกาลดลงด้วย สร้างความไม่พอใจแก่สหรัฐอเมริกา เพราะอำนาจต่อรองต่างๆ ในภูมิภาคลดลง ในขณะที่เยอรมันและฝรั่งเศสเป็นประเทศที่รวมอำนาจเป็นศูนย์กลางของยุโรป ยุโรปมีบทบาทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ว่า การแข่งขันระหว่างรัฐชาติได้นำความหายนะมาสู่ยุโรป จึงพยายามสร้างสันติภาพใหม่และจัดระเบียบใหม่ในความเป็นตัวของตัวเอง

ด้านเศรษฐกิจ การรวมตัวกันของชาติยุโรปขึ้นเป็นสหภาพยุโรป (European Union) มีหลักการที่สำคัญต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือ การจัดตั้งตลาดเดียวแห่งยุโรป คือ การกำหนดโครงการจัดตั้งตลาดภายในประชาคมเป็นตลาดเดียว ซึ่งจะกลายเป็นเขตพื้นที่พรมแดนภายในขวางกัน ทั้งนี้ เพื่อค้ำประกันการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บุคคล บริการ และทุนของประชาคม เกิดความจำเป็นที่จะต้องประสานนโยบายด้านอื่นๆ ของประเทศสมาชิกตามมา อาทิเช่น นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า สังคม และแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการยกเลิกการควบคุมพรมแดน ทั้งนี้ เพื่อรับรองสภาพการเป็นตลาดเดียวของยุโรป การสร้างตลาดเดียวสามารถทำให้เกิดการบูรณาการในภาคอื่นๆ ตามมาด้วย

“โครงการ 1992” ถูกมองว่าเป็นแบบแปลนของการสร้าง “ป้อมปราการยุโรป” ที่มีนโยบายปกป้องเศรษฐกิจการค้าเฉพาะภายในกลุ่มและกีดกันสินค้าและการลงทุนนอกกลุ่ม ส่งผลกระทบต่อสินค้าของสหรัฐอเมริกาในการเข้ามาจำหน่ายในยุโรป ซึ่งทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปต่างตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องการค้าซึ่งกันและกัน เช่น

สหภาพยุโรป (European Union) สั่งระงับการนำเข้าพืชตัดต่อสายพันธุกรรม (GMOS) ประเภทใหม่ๆ เป็นเวลา 3 ปี ในขณะที่สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารจากข้าวโพดและถั่วเหลืองจาก GMOS รายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

สหภาพยุโรป แจ้งให้ประเทศผู้ที่ส่งพืช GMOS เข้าจำหน่ายในสภาพยุโรปต้องติดฉลากด้วย ซึ่งสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมาคัดค้านการติดฉลาก โดยอ้างว่า จะทำให้ผู้บริโภคหวาดกลัวโดยใช่เหตุและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Inovation) ซึ่งมีการพัฒนาการอย่างรวดเร็ว

สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกเหล็ก ทั้งจาก ญี่ปุ่น และมากที่สุดคือยุโรป ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาขององค์การการค้าโลก (WTO) แต่สิ่งที่สหภาพยุโรปจะดำเนินการเพื่อตอบโต้สหรัฐอเมริกาคือ การเพิ่มภาษีสินค้าที่ส่งออกมายังยุโรป เช่น น้ำส้มฟลอริด้า ผักแช่แข็ง ไปจนถึงผลิตภัณฑ์กระดาษ ซึ่งสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 15 ประเทศ ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตอบโต้

สหรัฐอเมริกาเพิ่มเงินอุดหนุนภาคการเกษตรและการตั้งกำแพงภาษีนำเข้า ซึ่งกระทบต่อการส่งออกของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศยากจน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย