สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สภาพยุโรป
(European Union)

สถาบันที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สมาชิกสหภาพยุโรป
การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป
ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”
บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุโรปกับสหรัฐอเมริการในมิติใหม่
เป้าหมายและวิธีการของอียู

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”

นับตั้งแต่มีการให้สัตยาบันสนธิสัญญามาสทริกท์จัดตั้ง “สหภาพยุโรป” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 จนกระทั่งมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ใน ค.ศ. 1993 ส่งผลให้ประชาคมยุโรปกลายมาเป็นให้ต้นทุนการผลิตสินค้าในยุโรปเองลดลง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันสินค้าจากนอกภูมิภาค คือทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง จากในกรณีของเหล็กซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่สามารถสู้ราคาเหล็กยุโรปที่ส่งเข้าไปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาจึงขึ้นภาษีการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ทำให้เกิดกรณีพิพาทขึ้น

จากภาษีเงินยูโร ซึ่งเป็นเงินของสหภาพยุโรปนั้น ส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกา เช่น ส่วนแบ่งของการอ้างอิงสกุลเงิน การแข่งขันทางการค้ารุนแรงขึ้นกระบวนการกีดกันสินค้านำเข้าจากสมุดปกขาวอียู ถึง กฎหมายอาวุธชีวภาพสหรัฐ สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป

-ออกร่างสมุดปกเขียวว่าด้วยนโยบายสินค้าครบวงจร (Green Paperon Integrated Product Policy) ซึ่งเป็นนโยบายส่วนเสริมของนโยบายด้านสภาวะแวดล้อมของสหภาพยุโรป โดยพิจารณาว่าสินค้านั้นๆ จะส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมอย่างใดบ้าง ตั้งแต่นำวัตถุดิบมาผลิตขึ้นเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายและผ่านการใช้โดยผู้บริโภคไปจนกระทั่งกำจัดหรือทำลายเศษซากทิ้งของสินค้านั้น

- คณะกรรมาธิการอียู ยังได้พิจารณาจัดทำสมุดปกขาวว่าด้วยความปลอดภัยของอาหารในอียู (White Paper on Food Safety) เพื่อใช้เป็นแนวทางการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค โดยอียูจะต้องปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องว่า 80 รายการ ภายใน 3 ปี นโยบายจากสมุดปกขาว มีประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่ออาหารส่งออกของไทยดังนี้

1) ระบบการสืบแหล่งที่มาของอาหารสัตว์ โดยผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมกระบวนการผลิตที่สามารถให้ข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ทุกขั้นตอน

2) การกำหนดมาตรการปกป้อง เมื่อพบว่าอาหารและอาหารสัตว์ไม่มีความปลอดภัย ทำให้สินค้าปศุสัตว์หรือประมงทั้งหมดจากประเทศอาจถูกห้ามนำเข้า หากมีการตรวจพบว่าผลผลิตจากบางแหล่งมีความไม่ปลอดภัยต่ออาหาร3) ข้อเสนอของอียู ในการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลาก Novel Food และ Novel Feed โดยเฉพาะที่เป็น GMOs พร้อมทั้งการออกกฎระเบียบให้ระบุส่วนประกอบที่มีปริมาณสินค้าต่ำกว่าร้อยละ 25 บนฉลากนั้น อาจเป็นการเผยความลับทางการค้า และเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนต่อผู้ผลิตอาหารสัตว์ในการคัดแยกสินค้าที่เป็น GMOs และไม่เป็น GMOs

4) นโยบายของอียูเกี่ยวกับการจำกัดการนำเข้าชั่วคราว อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าประมงและปศุสัตว์ที่มีส่วนผสมเป็น GMOs ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากต่อการถูกสั่งห้ามนำเข้าโดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอมาสนับสนุน

สหรัฐอเมริกา

- ร่างกฎหมายต่อต้านอาวุธชีวภาพ (Bioterrosim Preparedness Act of 2001) จากเหตุการณ์ก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 และการแพร่กระจายของเชื้อโรคแอนแทรกซ์ ทำให้มีการยกร่างกฎหมาย Bioterrorism Preparedness Act of 2001 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 ซึ่งขณะนี้ผ่านสภาสูงแล้วและคาดว่าจะสามารถผ่านออกมาเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้ภายในปี 2002

ร่างกฎหมายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ระบบสุขอนามัยในการตอบโต้การก่อการร้าย โดยจะเพิ่มงบประมาณให้แก่สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ทันที 123 ล้านเหรียญสหรัฐ และ USDA จำนวน 120 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ FDA ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าจำนวน 100 คน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั่วไปอีก 100 คน

ผลกระทบของร่างกฎหมาย Bioterrorism ที่อาจมีต่อไทยได้แก่

  1. จะมีการเพิ่มเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าอาหารให้ยุ่งยากไปกว่าเดิม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
  2. มีกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น อาทิ การจดทะเบียนโรงงานผลิตอาหารในประเทศสหรัฐ
  3. การตรวจสอบอาหารนำเข้าจะเข้มงวดขึ้นจากข้ออ้างเป็นการป้องกันการก่อการร้าย
  4. สหรัฐขยายอำนาจในการตรวจสอบสำหรับพนักงานผู้มีอำนาจตรวจ
  5. โอกาสที่สินค้าอาหารนำเข้าสหรัฐจะถูกกักกันหรือห้ามนำเข้าจะมีมากขึ้น
  6. กฎหมายเปิดโอกาสให้มีการกักกันสินค้าที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้นานถึง 45 วันและยังไม่มีมาตรการเกี่ยวกับการกักกันสินค้าเน่าเสีย (Perishable Food)
  7. บริษัทผู้ส่งออกอาจถูกสั่งห้ามนำเข้าสินค้าอาหารได้อย่างถาวร
  8. ผู้นำเข้าสหรัฐจะต้องแจ้งล่วงหน้าในการจัดส่งออกอาหารนำเข้าในแต่ละครั้ง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย