สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สภาพยุโรป
(European Union)

สถาบันที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สมาชิกสหภาพยุโรป
การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป
ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”
บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุโรปกับสหรัฐอเมริการในมิติใหม่
เป้าหมายและวิธีการของอียู

เป้าหมายและวิธีการของอียู

1.ต้องการเป็นมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจ
2.ต้องการกระจายและจัดสรรทรัพยากรและความมั่งคั่ง
3.ต้องการการแข่งขันกับโลก
4.ต้องการผลิตอย่างเต็มที สร้างงานเต็มที่เพื่อกำไรสูงสุด เพื่อจัดระเบียบโลกใหม่
5.เพื่อสร้างระบบความร่วมมือที่สามารถแข่งขันกันได้
6.สร้างกฎระเบียบใหม่
7.สร้างบูรณาการที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็น 1 เดียวของโลก ซึ่งยากที่ภูมิภาคอื่นจะเอาอย่างได้ เช่นอาเซี่ยนมาความพยายามแต่ความแตกต่างของอาเซียนมีมากเกินไป

 

สุดท้ายต้องการสร้างยุโรปให้เป็น 1 เดียว ดังนั้นยุโรปจึงมีความต้องการที่จะให้เกิดสังคมที่มี 4 ลักษณะ

1.เป็นสังคมที่มีการจัดการด้วยกฎหมาย Rule of law Community
2.เป็นสังคมทีมีการแบ่งสรรทรัพยากร Resource Sharing Community
3.เป็นสังคมที่ทุกส่วนต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน Mutual Benefit Community
4.เป็นสังคมที่มีความร่วมมือกันด้วยการประชุม Diplomacy by Conference Community

เวลานี้สหภาพยุโรปมีเพลงแห่งสหภาพยุโรป คนยุโรปจะมีสัญชาติยุโรป เป็นพลเมืองยุโรป มีพาสปอร์ตยุโรป สหภาพยุโรปเป็นทั้งหน่วยที่เหนือกว่าชาติ เป็นทั้งองค์การระหว่างประเทศ และยังเป็นรัฐชาติด้วย

โดยสรุปสหภาพยุโรปก็คือกระบวนการบูรณาการที่มาจากความร่วมมือในการทำงานโดยมีเป้าหมายที่จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และในอนาคตอาจจะเป็นสหรัฐในยุโรป

อ้างอิง :
geocities.com.2546. กำเนิดและพัฒนาการของสภาพยุโรป (European Union). [Online]. Available: URL : http://www.geocities.com/puotai/EU.html 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย