สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สภาพยุโรป

(European Union)

       สภาพยุโรป (European Union) ตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1993 โดยสนธิสัญญามาสทริกต์ (สนธิสัญญาลงนามกันในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993) รวมเอาสายงานประชาคมเข้ามาเป็นสายงานหนึ่ง ก่อนหน้านี้ ประชาคมยุโรปเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของ 3 ประชาคม คือ

  1. ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community: ECSC) ตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาปารีส เมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1951
  2. ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) ตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาโรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1957
  3. ประชาคมพลังงานปรมณูแห่งยุโรป (European Atomic Energy Community: ERATOM) ตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาโรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1957

ทั้ง 3 ประชาคมได้รวมกันเป็นประชาคมยุโรป (European Community: EC) โดยสนธิสัญญาบริสเซลส์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1965 ในปัจจุบันสหภาพยุโรปประกอบด้วยสายงานที่เป็นพื้นฐานสำคัญอยู่ 3 สาย คือ

  • สายงานส่วนแรก ได้แก่ ประชามคม 3 ประชาคมดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ 3 ประชาคม และเป็นองค์การเหนือชาติ ซึ่งในปี ค.ศ. 1965 ได้รวมตัวกันเป็น ประชาคมยุโรป (European Community)
  • สายงานส่วนที่สอง ได้แก่ความร่วมมือในด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน (Common Foreing and Security Policy) หมายถึง ความร่วมมืออย่างเสมอภาคระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
  • สายงานส่วนที่สาม ได้แก่ ความร่วมมือในด้านยุติธรรมและกิจการภายใน (Intergovernmental Cooperation) หมายถึง อย่างเสมอภาคระหว่างรัฐบาลทำนองเดียวกับสายงานส่วนที่สอง

 

ตัวสหภาพยุโรปจึงไม่ได้เป็นทั้งสหพันธรัฐ (Federation) ทั้งสมาพันธรัฐ (Confederation) และทั้งองค์การระหว่างประเทศ (International Organization) เพราะสหภาพยุโรปไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งตรงข้ามกับประชาคมยุโรปข้างต้น เพราะฉะนั้น สนธิสัญญามาสตริชต์ จึงใช้ชื่อเป็นทางการว่า “สนธิสัญญาเกี่ยวกับสหภาพยุโรป”

สถาบันทั้งหลายของสหภาพยุโรปนั้นมีอำนาจในการจัดทำข้อเสนอ อำนาจในการตัดสินใจ และอำนาจในการปรึกษาหารือ ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในประเภทใดๆ ตามที่เคยแบ่งกันมาก่อนในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศ

สถาบันที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สมาชิกสหภาพยุโรป
การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป
ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”
บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุโรปกับสหรัฐอเมริการในมิติใหม่
เป้าหมายและวิธีการของอียู

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย