Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สภาพยุโรป

(European Union)

       สภาพยุโรป (European Union) ตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1993 โดยสนธิสัญญามาสทริกต์ (สนธิสัญญาลงนามกันในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993) รวมเอาสายงานประชาคมเข้ามาเป็นสายงานหนึ่ง ก่อนหน้านี้ ประชาคมยุโรปเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของ 3 ประชาคม คือ

  1. ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (European Coal and Steel Community: ECSC) ตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาปารีส เมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1951
  2. ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) ตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาโรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1957
  3. ประชาคมพลังงานปรมณูแห่งยุโรป (European Atomic Energy Community: ERATOM) ตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาโรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1957

ทั้ง 3 ประชาคมได้รวมกันเป็นประชาคมยุโรป (European Community: EC) โดยสนธิสัญญาบริสเซลส์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1965 ในปัจจุบันสหภาพยุโรปประกอบด้วยสายงานที่เป็นพื้นฐานสำคัญอยู่ 3 สาย คือ

 

ตัวสหภาพยุโรปจึงไม่ได้เป็นทั้งสหพันธรัฐ (Federation) ทั้งสมาพันธรัฐ (Confederation) และทั้งองค์การระหว่างประเทศ (International Organization) เพราะสหภาพยุโรปไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งตรงข้ามกับประชาคมยุโรปข้างต้น เพราะฉะนั้น สนธิสัญญามาสตริชต์ จึงใช้ชื่อเป็นทางการว่า “สนธิสัญญาเกี่ยวกับสหภาพยุโรป”

สถาบันทั้งหลายของสหภาพยุโรปนั้นมีอำนาจในการจัดทำข้อเสนอ อำนาจในการตัดสินใจ และอำนาจในการปรึกษาหารือ ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในประเภทใดๆ ตามที่เคยแบ่งกันมาก่อนในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศ

สถาบันที่สำคัญของสหภาพยุโรป
สมาชิกสหภาพยุโรป
การรวมกันของสมาชิกในทวีปยุโรป
ยุโรปความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามิติใหม่
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือ “เงินยูโร”
บทบาทมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาในองค์การการค้าโลกกับสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
การกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษีในอุตสาหกรรมอาหาร
ยุโรปกับสหรัฐอเมริการในมิติใหม่
เป้าหมายและวิธีการของอียู

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com