สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ภาษามนุษย์

      ภาษาในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ ส่วนภาษาในความหมายอย่างแคบนั้น หมายถึง เสียงพูดที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันเท่านั้น

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า ภาษา ไว้ว่า "ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม; เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยา; อาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ"

สรุปได้ว่า ภาษามนุษย์หรือเรียกว่าภาษาธรรมชาติ และอยู่ในเนื้อหาของวิชาภาษาศาสตร์ ภาษามนุษย์โดยทั่วไปเชื่อว่ามีพัฒนาการเริ่มแรกสำหรับใช้ในการพูด หลังจากนั้นจึงถูกนำมาใช้ในการเขียน และได้มีการทำการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจหลักไวยากรณ์        ภาษาต่าง ๆ มีการดำรงชีวิต เดินทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงไปกับเวลา และตายไป ภาษาใด ๆ ที่หยุดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงจะถูกจัดให้เป็นภาษาตาย ส่วนภาษาที่ยังคงมีสภาวะไม่หยุดนิ่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องก็จัดเป็นภาษาที่ยังมีชีวิตพราะว่าภาษาอังกฤษมีหลักไวยกรณ์ซึ่งเป็นภาษาที่มีหลักการใช้งานสามารถเรียนรู้ได้ตามหลักไวยกรณ์ซึ้งภาษาไทยก็มีหลักไวยกรณ์ จึงใช้เป็นภาษาราชการได้ต่างจากภาษาอื่นที่ไม่มีหลักไวยกรณ์ไม่ สามารถใช้เป็นภาษาราชการได้คับก็ยังถือว่าเราโชคดีนะคับที่เวลาติดต่อราชการ เราใช้ภาษาไทยได้ต่างจากหลายๆประเทศที่เขาต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เพราะภาษาที่ประเทศเขาใช้ไม่มีหลักไวยกรณ์ที่ชัดเจนส่วนที่ว่าภาษาอังกฤษ ทำไมจึงใช้เป็นภาษาสากลเข้ามีการเลือกหลายๆภาษานะคับซึ้งภาษาจีนเป็นภาษา แรกๆที่คนใช้กันเยอะแต่ก็ไม่มีหลักไวยกรณ์ที่ชัดเจนจึงไม่ได้เป็นภาษาสากล คับส่วนภาษาของเรามีหลักไวยกรณ์แต่ของเรามีคำศัพท์ที่หลากหลายทำให้เรียนรู้ ได้ยากกว่าภาษาอังกฤษเขาจึงสรุปให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย