สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

 มนุษยชาติ

        คน หรือ มนุษย์ สามารถนิยามได้ทั้งในทางชีววิทยา, ทางสังคม และทางเจตภาพ (spirituality) ในทางชีววิทยานั้น มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิด Homo sapiens (ภาษาละติน: "มนุษย์ผู้รู้") ซึ่งจัดเป็นไพรเมตยืนสองขาชนิดหนึ่งในวงศ์ใหญ่ Hominoidea ร่วมกับลิงไม่มีหางหรือวานรอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ลิงชิมแปนซี ลิงกอริลลา ลิงอุรังอุตัง และชะนี

มนุษย์มีลำตัวตั้งตรงซึ่งทำให้รยางค์คู่บนว่างลงและใช้จัดการวัตถุสิ่งของต่างๆ ได้ มนุษย์ยังมีสมองซึ่งพัฒนาอย่างมากและมีความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงนามธรรม, การพูด, การใช้ภาษา และการใคร่ครวญ

ในด้านพฤติกรรม ความเป็นมนุษย์นิยามด้วยการใช้ภาษา การจัดโครงสร้างสังคมอันซับซ้อนในรูปของกลุ่ม ชาติ รัฐ และสถาบัน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ความแตกต่างทางพฤติกรรมเหล่านี้ของมนุษย์ก่อให้เกิดวัฒนธรรมนับหมื่นนับพันวัฒนธรรม ซึ่งยึดถือความเชื่อ ตำนาน พิธีกรรม คุณค่า และปทัสฐานทางสังคมต่างๆ กันไป

ความตระหนักถึงตนเอง ความใคร่รู้ และการใคร่ครวญของมนุษย์ ตลอดจนความโดดเด่นกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ ก่อให้เกิดความพยายามที่จะอธิบายธรรมชาติและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ ทั้งในทางวัตถุธรรมและในทางนามธรรม คำอธิบายในทางนามธรรมนั้นจะเน้นมิติทางเจตภาพของชีวิต และอาจรวมถึงความเชื่อในพระเป็นเจ้า เทพเจ้า หรือสิ่งเหนือธรรมชาติอื่น ๆ ตลอดจนแนวคิดเรื่องวิญญาณ ความพยายามที่จะสะท้อนภาพตัวเองของมนุษย์นั้นเป็นพื้นฐานของความคิดทางด้านปรัชญา และมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคแรกๆ

เผ่าพันธุ์มนุษย์

ปัจจุบัน มนุษย์ถูกจัดอยู่ในสปีชีส์เดียวกัน คือ Homo sapiens sapiens นักมานุษยวิทยาแบ่งมนุษย์ออกเป็น 5 เผ่าพันธุ์ คือ

1.ออสเตรลอยด์ (australoids) ศีรษะยาว จมูกแบน ผมเป็นลอน ขนตามตัวมาก ผิวดำ ได้แก่คนพื้นเมืองของออสเตรเลีย และเกาะแทสมาเนีย

2.คอเคซอยด์ (caucasoids) จมูกโด่ง ผมเป็นลอน หนวดเคราดก ผมยาว ผิวสีอ่อน ดำรงชีวิตอยูในเขตอบอุ่น คือยุโรป เมดิเตอเรียเนียน (mediteraneans) ยุโรปเหนือ (nordics) และพวกยุโรปกลางต่อไปยังรัสเซีย (alpines)

3.มองโกลอยด์ (mongoloids) ศีรษะกว้าง จมูกแก้มเป็นโหนก ผมแข็งเหยียดตรง จมูกไม่โด่งมาก ผิวเหลืองหรือแดง หนวดเคราและขนตามร่างกายมีน้อย mongoloids อาศัยอยู่ตามเอเชียตะวันออก เอสกิโม (eskimo) คนไทย และอินเดียนในอเมริกา (american indians)

4.นิกรอยด์ (negroids) ศีรษะยาวจมูกกว้าง ริมฝีปากหนา ผิวดำ ผมหยิก ไอคิวเฉลี่ยสมัยนี้ก้าวหน้าดีกว่าเผ่าพันธุ์อื่น อาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนคองโก (african negroes) คนป่าซูลู (zulu) เผ่าแคฟเฟอร์ (kaffir) คนผิวดำตามมหาสมุทรแปซิฟิกของนิวกินี (oceanic negroes new guinea)

5.ปิกมี่ (pygmies) เป็นคนแคระสูงไม่ถึง 145 ซม ศีรษะกว้าง จมูกกว้าง อาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนของคองโก (congo) และชามอด (chamod)

วิวัฒนาการของอารยธรรมมนุษย์

มนุษย์มีวิถีชีวิตโดยการล่า และเก็บหาอาหาร จนกระทั่งเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้วมนุษย์เริ่มรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาความรู้ในการทำการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหารให้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต เมื่อปริมาณอาหารมากพอสำหรับทุกคนที่มาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมถึงการมีอาหารส่วนเกินซึ่งสามารถสำรองไว้เพื่อรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตในครั้งต่อ ๆ ไป ทำให้มนุษย์สามารถมีเวลาสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยและตั้งถิ่นฐานแบบถาวร และไม่จำเป็นต้องต้องมีชีวิตโดยการเร่ร่อนล่าสัตว์และเก็บหาอาหารอีกต่อไป การเกษตรจึงเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง อารยธรรม ของมนุษย์ และเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการร่วมมือกัน การค้าขาย และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

เมื่อประมาณ 6,000 ปีที่แล้ว มนุษย์ได้พัฒนารัฐแห่งแรกขึ้นซึ่งทำให้เกิดอารยธรรมในดินแดนที่เรียกว่าเมโสโปเตเมีย, ลุ่มแม่น้ำซาฮารา/ไนล์ และอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ รัฐเหล่านี้มีการจัดรูปแบบการบริหารการปกครองโดยรัฐบาล และจัดกำลังทางการทหารเพื่อการป้องกัน มีการร่วมมือกันและแข่งขันกันระหว่างรัฐต่าง ๆ เพื่อได้ทรัพยากร ซึ่งในบางกรณีก็ถึงขั้นทำสงครามระหว่างกัน เมื่อประมาณ 2,000-3,000 ปีที่แล้ว บางรัฐเช่น เปอร์เซีย อินเดีย จีน โรม และกรีซ เป็นรัฐแรก ๆ ที่ประสบความสำเร็จจากการขยายดินแดนและพัฒนาตัวเองจากรัฐจนกลายเป็นอาณาจักร

ในช่วงเวลาตอนปลายของยุคกลางได้เกิดการปฏิวัติทางความคิดและเทคโนโลยี สังคมเมืองที่ก้าวหน้าในประเทศจีนได้เป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดนวัตกรรมและความรู้ใหม่ ๆ เช่นการหว่านเมล็ดพืชและการพิมพ์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้สร้างยุคทองหรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของอิสลามให้กับอาณาจักรมุสลิม การกลับมาค้นพบความรู้ในยุคคลาสสิคของยุโรปและการประดิษฐ์แท่นพิมพ์นำไปสู่การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในศตวรรษที่ 14 และในระยะเวลา 500 ปีต่อมาเป็นยุคแห่งการเดินทางสำรวจและสร้างอาณานิคม จนกระทั่งดินแดนส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกา เอเชีย และแอฟริกาอยู่ภายใต้การควบคุมและครอบครองโดยชาวยุโรป และนำไปสู่การดิ้นรนเพื่ออิสรภาพ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 17 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18-19 ก่อให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางการขนส่งครั้งใหญ่ เช่นทางรถไฟ ถนน และรถยนต์ ทำให้มนุษย์สามารถเดินทางได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้นมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้มนุษย์สามารถรวมกลุ่มกันได้ง่ายขึ้น และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพครั้งใหญ่จากการทำการเกษตรกรรมไปสู่การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนเกิดขึ้นของอาชีพบริการเพื่อรองรับระบบสังคมเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาทางพลังงาน เช่นไฟฟ้าและถ่านหิน และมีการพัฒนารูปแบบการปกครองเช่น ประชาธิปไตยและสังคมนิยม

จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาทางเทคโนโลยีในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็นการเริ่มต้นของยุคข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ มนุษย์สมัยใหม่มีชีวิตในโลกที่ทุกสถานที่สามารถรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั่วทุกที่ในโลกไปพร้อมๆ กัน และทุกที่เชื่อมต่อถึงกันโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยหลัก มีการประมาณไว้ว่าในปี 2008 มีมนุษย์มากกว่า 1, 400 ล้านคนเชื่อมต่อถึงกันโดยผ่านอินเตอร์เน็ท และ 3,300 ล้านคนใช้บริการจากเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อถึงกันระหว่างมนุษย์ช่วยให้เกิดการเติบโตทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การสนทนา และเทคโนโลยี แต่ก็เกิดการปะทะกันของวัฒนธรรม เกิดการพัฒนาและการใช้อาวุธสำหรับการทำลายกลุ่มคนจำนวนมาก และเกิดการเพิ่มขึ้นของมลพิษและการทำลายสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เพียงเป็นปัญหาต่อมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นบนโลกด้วย

มนุษย์ คือ องค์ประกอบของอินทรียสาร 18 ชนิด ที่เกิดขึ้นจากการสืบพันธุ์ เจริญเติบโตขึ้นด้วยการกิน ดำรงอยู่โดยการทำงานและการต่อสู้อย่างทรหดอดทน แต่ที่สุดก็ต้องอ่อนแรงลง แล้วสลายตายกลายเป็นเนื้อของสิ่งอื่นด้วยการถูกกิน การอ่อนแรงลงของมนุษย์ในปัจจุบัน ก็เพราะเขามิได้บริโภคผลิตผลแห่งโลก อย่างเสมอภาค ถูกกดขี่ขูดรีดกินแรง จากนายทุนและอมาตยาธิปัติผู้กุมอำนาจรัฐ ซึ่งปกครองด้วยระบบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy or Plutocracy) อันสร้างและครอบงำอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ เพื่อประโยชน์แห่งชนชั้นของตนเท่านั้น มนุษย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ของโลก จึงได้ชื่อว่า มนุษย์สายพันธุ์ โฮโม สเลฝ-เออะ (Homo slaver) อันตกอยู่ภายใต้การ ปกครองของมนุษย์ส่วนน้อย ที่มีชื่อว่า โฮโม เซเปี้ยนท (Homo sapient)เพื่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ มนุษย์จึงเป็นนักเดินทางแสวงหาผลิตผลแห่งโลก หมื่นกว่าปีมา แล้ว มนุษย์ส่วนหนึ่งเลิกการเดินทาง แล้วตั้งหลักปักฐานเป็นแหล่งแห่งที่ ตามลุ่มน้ำใหญ่ๆของพื้นพิภพ เขาพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นแปลงของพืชผลเพื่อบริโภค ด้วยสองมือ สองเท้า และแรงกายมานับพันๆปี และแล้วก็มีมนุษย์พันธุ์อารยัน-คนขาว ถืออาวุธจำนวนหนึ่ง เข้ามาครอบครองและตั้งตัวเป็นราชะ ทอนพวกเขาเหล่านั้นเป็นทาส ส่วนใหญ่ของมนุษย์เหล่านั้น ในปัจจุบันก็คือเราๆ ซึ่งเป็นชาติใหม่ต่อๆ มาของบรรพชนเหล่านั้น บัดนี้มายืนอยู่ในเมือง เมืองที่มีทางเป็นคอนกรีต มีป่าเป็นตึกปูนสูงบดบังขอบฟ้า มีความตายอยู่แค่ช่วงแขน เมืองที่แผ่นดินเคยเป็นของเรา เมื่อเขาได้เป็นเจ้าของ เขาก็หยุดเดิน แต่เราๆยังต้องเดินอยู่ เพราะทุกตารางนิ้วมีเจ้าของหมดแล้ว แม้แต่วัด

ถ้าเราสลัดปรัชญายอมจำนนออกไป จะเห็นทางให้เดินอีกเป็นพันๆทาง มีแหล่งจะให้ไปเป็นพันๆแห่ง ในป่าปูนที่มีต้นตึกสูงใหญ่บังตาให้หลงทาง เราจึงต้องมีแผนที่ เราจึงต้องเข็มทิศ เราจึงต้องมีคู่มือชีวิต

กายภาพและพันธุกรรม

มนุษย์มีลักษณะร่างกายที่แตกต่างกันไม่มาก ถึงแม้ว่าขนาดของร่างกายจะถูกกำหนดโดยยีน ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อร่างกายเช่นการออกกำลังกายและโภชนาการ ความสูงเฉลี่ยของมนุษย์โตเต็มวัยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 1.8 เมตร ค่าเฉลี่ยนี้มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ น้ำหนักโดยเฉลี่ยคือ 76-83 กิโลกรัมสำหรับผู้ชาย และ 54-64 กิโลกรัมสำหรับผู้หญิง น้ำหนักสามารถแตกต่างกันได้มากโดยมีปัจจัยเช่นความอ้วน มนุษย์ไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทอื่นตรงที่มนุษย์มีสองเท้าที่สามารถใช้เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ ดังนั้นจึงสามารถใช้สองแขน (สองมือ) ที่เหลือในการทำงานกับวัตถุหรือเครื่องมือชนิดต่างๆ โดยมีนิ้วโป้งที่ยื่นออกไปทางด้านข้างช่วยประคอง

วงจรหรือวัฏจักรชีวิต

มนุษย์สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศหรือ เรียกว่า การร่วมเพศ ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ซื่งการร่วมเพศฝ่ายชายจะปล่อยอสุจิเข้าสู่มดลูกของฝ่ายหญิงเพื่อปฏิสนธิกับไข่ และก่อกำเนิดเป็นตัวอ่อนมนุษย์ มนุษย์ใช้เวลาตั้งท้องประมาณ 9 เดือน และคลอดออกมาสู่โลกภายนอก มนุษย์พัฒนาทางกายภาพแบ่งเป็นช่วงต่างๆ คือ ช่วงวัยทารก ช่วงวัยเด็ก ช่วงวัยรุ่น ช่วงวัยผู้ใหญ่ และ ช่วงวัยชรา

อาหาร

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินอาหารได้ทั้งจากพืชและสัตว์ ลักษณะของอาหารมีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคหรือถิ่นที่อยู่อาศัย และยังขึ้นอยู่กันลักษณะของวัฒนธรรมและธรรมเนียมทางศาสนา มีมนุษย์ที่กินเฉพาะพืชไปจนมนุษย์ที่กินเฉพาะเนื้อสัตว์

โดยทั่วไปมนุษย์สามารถอยู่รอดได้โดยปราศจากอาหารได้นานสองถึงแปดสัปดาห์โดยขึ้นอยู่กับไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกาย การอยู่รอดโดยปราศจากน้ำจะจำกัดอยู่ที่สามถึงสี่วัน การขาดอาหารยังคงเป็นปัญหารุนแรงสำหรับมนุษย์โดยมีมนุษย์ประมาณ 300, 000 คนต้องขาดอาหารจนถึงแก่ความตายในแต่ละปี เด็กขาดสารอาหารเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปและยังต้องรับภาระเสี่ยงต่อการมีโรคต่างๆ แม้ว่าการกระจายอาหารจะไม่ทั่วถึงทั้งโลก แต่มีการเกิดขึ้นของโรคอ้วนกับประชากรส่วนมากในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณแคลอรี่มากกว่าปริมาณที่ใช้ไป โดยน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการกินมากเกินไปและขาดการออกกำลังกาย

จิตวิทยา

สมองมนุษย์คือศูนย์กลางของระบบประสาทในร่างกายมนุษย์ สมองทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมระบบประสาทและอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ สมองมนุษย์ยังเป็นตัวการที่ทำให้ทุกสิ่งก่อกำเนิดขึ้น เป็นผลมาจากการที่มนุษย์ใช้สมองรับรู้ คิด และจินตนาการ รวมทั้งเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตน อาจกล่าวได้ว่า หากไม่มีมนุษย์จะไม่มีทุกอย่างที่เราสามารถมองเห็น เพราะมนุษย์เป็นผู้สัมผัสและทำให้มันเกิดและมีอยู่ในสายตาของมนุษย์เอง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย