สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อุดมการณ์และระบอบการเมือง

อุดมการณ์เสรีนิยมคลาสสิค (Classical Liberalism)
อุดมการณ์เสรีนิยมสมัยใหม่ (Modern Liberalism)
อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม (Conservatism)
อุดมการณ์สังคมนิยมและการปฏิวัติสังคม (Socialism)
ทฤษฎีแห่งรัฐของมาร์กซิสต์ (The Marxist Theory of the State)

อุดมการณ์เสรีนิยมคลาสสิค

 (Classical Liberalism)

 • Rational Man
  มองว่า มนุษย์มีเหตุมีผลในการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญได้
 • Individualism
  ปัจเจกชนนิยม เน้นตัวบุคคล ไม่ก้าวก่ายเรื่องคนอื่น มีความเป็นตัวของตัวเองสูง หากคนอื่นเดือนร้อนจะปล่อยให้เขาช่วยตัวเองก่อน หรือรอจนกว่าเขาจะได้รับความทุกข์แล้วจึงจะช่วย
 • Rights to life, liberty, property
  สิทธิเสรีภาพในชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย
 • Negative freedom / Toleration
  เสรีภาพในเชิงลบ (Negative Freedom) หมายถึงสภาวะที่ตัวเราปลอดจากการคุกคามใดๆ จากภายนอกหรือผู้อื่น กล่าวอย่างอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การที่ไม่มีใครมายุ่งหรือบงการเราได้ ส่วนขันติธรรม (Toleration) คือ ความใจกว้างอดทนต่อความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งแตกต่างไปจากของตน
 • Equality
  ความเสมอภาค เกิดมาเท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิและโอกาส
 • Government by consent / Contractual theory of the state
  ระบบการปกครองโดยความยินยอม (ฉันทานุมัติ) = การเลือกตั้ง / มีพื้นฐานจากทฤษฎีสัญญาประชาคม (Leviathan) ของ Locke เกี่ยวกับรัฐ
 • Limited Government : the best government is the least government
  ระบอบการปกครองที่มีอำนาจจำกัด: รัฐบาลที่ดีที่สุด คือ รัฐบาลที่ปกครองน้อยที่สุด

หน้าที่ของรัฐในแนวคิดเสรีนิยมคลาสสิค

- ป้องกันประเทศ
- ให้ความยุติธรรมแก่สมาชิก เมื่อเกิดความขัดแย้ง
- จัดกิจการสาธารณะบางอย่าง
- ไม่เข้าแทรกแซงในกิจการทางเศรษฐกิจ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย