สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อุดมการณ์และระบอบการเมือง

อุดมการณ์เสรีนิยมคลาสสิค (Classical Liberalism)
อุดมการณ์เสรีนิยมสมัยใหม่ (Modern Liberalism)
อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม (Conservatism)
อุดมการณ์สังคมนิยมและการปฏิวัติสังคม (Socialism)
ทฤษฎีแห่งรัฐของมาร์กซิสต์ (The Marxist Theory of the State)

อุดมการณ์เสรีนิยมคลาสสิค

 (Classical Liberalism)

 • Rational Man
  มองว่า มนุษย์มีเหตุมีผลในการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญได้
 • Individualism
  ปัจเจกชนนิยม เน้นตัวบุคคล ไม่ก้าวก่ายเรื่องคนอื่น มีความเป็นตัวของตัวเองสูง หากคนอื่นเดือนร้อนจะปล่อยให้เขาช่วยตัวเองก่อน หรือรอจนกว่าเขาจะได้รับความทุกข์แล้วจึงจะช่วย
 • Rights to life, liberty, property
  สิทธิเสรีภาพในชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย
 • Negative freedom / Toleration
  เสรีภาพในเชิงลบ (Negative Freedom) หมายถึงสภาวะที่ตัวเราปลอดจากการคุกคามใดๆ จากภายนอกหรือผู้อื่น กล่าวอย่างอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การที่ไม่มีใครมายุ่งหรือบงการเราได้ ส่วนขันติธรรม (Toleration) คือ ความใจกว้างอดทนต่อความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งแตกต่างไปจากของตน
 • Equality
  ความเสมอภาค เกิดมาเท่าเทียมกัน ทั้งสิทธิและโอกาส
 • Government by consent / Contractual theory of the state
  ระบบการปกครองโดยความยินยอม (ฉันทานุมัติ) = การเลือกตั้ง / มีพื้นฐานจากทฤษฎีสัญญาประชาคม (Leviathan) ของ Locke เกี่ยวกับรัฐ
 • Limited Government : the best government is the least government
  ระบอบการปกครองที่มีอำนาจจำกัด: รัฐบาลที่ดีที่สุด คือ รัฐบาลที่ปกครองน้อยที่สุด

หน้าที่ของรัฐในแนวคิดเสรีนิยมคลาสสิค

- ป้องกันประเทศ
- ให้ความยุติธรรมแก่สมาชิก เมื่อเกิดความขัดแย้ง
- จัดกิจการสาธารณะบางอย่าง
- ไม่เข้าแทรกแซงในกิจการทางเศรษฐกิจ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย