สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อุดมการณ์และระบอบการเมือง

อุดมการณ์เสรีนิยมคลาสสิค (Classical Liberalism)
อุดมการณ์เสรีนิยมสมัยใหม่ (Modern Liberalism)
อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม (Conservatism)
อุดมการณ์สังคมนิยมและการปฏิวัติสังคม (Socialism)
ทฤษฎีแห่งรัฐของมาร์กซิสต์ (The Marxist Theory of the State)

อุดมการณ์สังคมนิยมและการปฏิวัติสังคม

 (Socialism)

นักคิดที่สำคัญ

สังคมนิยมก่อน Marx (เป็นสังคมนิยมปฏิรูป ไม่ต้องการปฏิวัติ แก้ปัญหาเป็นประเด็นไป)

- Babeuf (1760-1797)
- สังคมนิยมอังกฤษ Robert Owen (1771-1858)
- สังคมนิยมฝรั่งเศส

ถือว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจต้องมาก่อนสิ่งอื่นๆ

 • Saint Simon
 • Charles Fourier (1773-1817)
 • Pierre Joseph Proudhon (1809-1865)

ไม่แยกการปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม ออกจากประชาธิปไตยการเมือง

 • Louis Blounc

สังคมนิยมเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

 • Karl Marx (1818-1883) / Friedrich Engels (1820-1895)
 • Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924) (Leninism) à Joseph Stalin (1879-1953) (Stalinism)
 • Mao Zedong (Mao Tse-Tung) (1893-1976) (Maoism)

ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) ค.ศ.1789 ฝ่ายเสรีนิยมเห็นว่าเป็นการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ผลของอุดมการณ์เสรีนิยมที่อาศัยทุนนิยมเป็นการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ และใช้ประชาธิปไตยในการปกครอง ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน (นายทุน-กรรมกร) เกิดขบวนการสังคมนิยมกลุ่มต่างๆ ในยุโรป เกิดการปฏิวัติเพิ่มเติม

Bebeuf ได้กล่าวว่า “ยุติได้แล้วที่คนไม่ถึง 1 ล้านคน ถือกรรมสิทธิ์ของคนกว่า 20 ล้านคน ความแตกต่างระหว่างมนุษย์ขอให้มีเพียงอายุและเพศ สิ่งที่มนุษย์ต้องการ คือ สมรรถภาพ มีการศึกษาอย่างเดียวกัน อาหาร มนุษย์พอใจกับดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งที่ให้แสงสว่างแก่ทุกคน พอใจกับอากาศที่ทุกคนสามารถหายใจได้ แต่ทำไมจำนวนอาหารอย่างเดียวกันจึงไม่พอสำหรับมนุษย์ทุกคน”

Robert Owen นายทุนผู้ใจบุญ

- ไม่ได้เสนอให้ยกเลิกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน แต่เสนอให้ตั้งสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมปัจจัยการผลิตร่วมกัน
- เห็นว่าควรยกเลิกการแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ ควรจะหันมาร่วมมือกันอย่างเต็มตัว
- โจมตีความไม่เท่าเทียมกันเกี่ยวกับรายได้และทรัพย์สินมองเห็นความทุกข์ยากของคนงาน จึงต้องการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของกรรมกร โดยมีแนวคิดที่สำคัญ 4 ข้อ คือ

 1. รัฐต้องหาความคุ้มครองให้กรรมกร เงื่อนไขเกี่ยวกับชีวิตเหมาะสม ค่าตอบแทนยุติธรรม มีสุขลักษณะที่ดี
 2. คนงานมีสิทธิพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะตนและการศึกษา
 3. จัดตั้งชนชั้นสหกรณ์ สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนผลผลิตกัน สมาชิกแต่ละคนตั้งค่าผลิตผล เป็นชั่วโมงแรงงานในการผลิต
 4. เสนอจัดตั้งชนชั้นทรัพย์สินในรูปสหกรณ์ สมาชิกเป็นทั้งกรรมกรและกสิกรใช้กรรมสิทธิ์ร่วมกัน

Saint Simon มีแนวความคิดทางสังคมนิยม 2 ประการ คือ

 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจกำหนดสังคมและการปกครอง เปลี่ยนแปลงการควบคุมทรัพยากรของรัฐ
 2. วิเคราะห์โครงสร้างชนชั้น สงคราม ขุนนาง ทหาร เป็นอภิสิทธิ์ชนเอาเปรียบชาวนาและผู้ผลิต สังคมอุตสาหกรรมทำให้เกิดสังคมของคนทำงาน จึงถึงเวลาที่เหล่านายจ้าง ขุนนาง ทหารและพวกที่ไม่ทำงานจะหมดไปเสียที

Charles Fourier มีชีวิตในระบบอุตสาหกรรมในเมือง Lyon ประเทศฝรั่งเศส เห็นความทุกข์ยากของคนใกล้ชิด ได้โจมตีระบบทุนนิยม 2 ข้อ คือ

1. ระบบอุตสาหกรรมเจริญขึ้นมาได้ด้วยความยากจนของกรรมกร จึงเกลียดชังพ่อค้า และการเอาเปรียบของพ่อค้าที่ชอบซื้อถูก ขายแพง

2. เสรีนิยมทางเศรษฐกิจทำให้เกิดภาวะตัวใครตัวมัน สังคมต้องทุกข์ยาก จักต้องปฏิรูปสังคมด้วยการสร้างสังคมเล็กๆ ที่ดีพร้อมเสียก่อน

Pierre Joseph Proudhon ปัจจัยพื้นฐาน คือ เศรษฐกิจ การแก้ปัญหาสังคม คือ การปฏิวัติเศรษฐกิจ โจมตีอำนาจทุกอำนาจ ซึ่งเป็นเจตจำนงของพวกราชการ อาณาจักร ศาสนจักร เน้นความเสมอภาค เสรีภาพ อันจะทำให้เกิด ภราดรภาพ (รักใคร่กันฉันพี่น้อง) เป็นการนำไปสู่ความสมดุลของทั้งสามสิ่ง

Louis Blounc มีความคิดสังคมนิยมปฏิรูป คือ เลิกล้มการแข่งขัน แล้วหันมาสร้างโรงงานสังคมกรรมกรจะเป็นเจ้าของเครื่องมือการผลิต ให้กรรมกรที่มีการศึกษาเป็นเจ้าของก่อน ระยะแรก โรงงานนี้ได้ทุนจากรัฐและนายทุน ให้โรงงานสังคมผลิตแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจ แล้วสุดท้ายก็จะชนะ โรงงานสังคมจะเกิดขึ้นมากมายครอบคลุมเศรษฐกิจทั้งหมด และเป็นการยุติการแข่งขัน

Karl Marx

- เป็นชาวเยอรมัน เชื้อสายยิว
- เป็นนักประวัติศาสตร์ กฎหมาย ปรัชญา แต่ยากจน
- เริ่มต้นเป็นนักหนังสือพิมพ์หัวก้าวหน้า
- ในปี 1843 อยู่ที่ Paris ได้พบลักษณะมูลฐานทางเศรษฐกิจ
- ปี 1845 ถูกขับไล่ออกจากฝรั่งเศส ไปยังกรุง Brussel ร่วมมือกับ Friedrich Engels คนตระกูลร่ำรวยไปตั้งหลักที่ประเทศอังกฤษ

- Marxism มีแกนความคิดที่สำคัญ 2 ตัว คือ

1) วิภาษวิธีวัตถุนิยม (Dialectical Materialism)
2) ประวัติศาสตร์วัตถุนิยม (Historical Materialism)

ใช้หลักวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสังคม วิธีคิดของ Marx อาจเรียกได้ว่าเป็น สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ ซึงก่อนหน้านั้นล้วนเป็นสังคมนิยมแบบอุดมคติทั้งสิ้น

สาระสำคัญของวัตถุนิยม

วัตถุนิยม หมายถึง โลกทางวัตถุเท่านั้นที่เป็นจริง และเป็นปัจจัยกำหนดสิ่งต่างๆ แม้แต่มโนธรรม ศีลธรรม อุดมการณ์ ก็เป็นผลิตผลของสมองซึ่งเป็นวัตถุ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย