สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อุดมการณ์และระบอบการเมือง

ระบอบอำนาจนิยม (Authoritarianism)

ผู้ปกครองมีอำนาจเหนือผู้อยู่ใต้การปกครอง การใช้อำนาจของผู้ปกครองเป็นไปโดยอำเภอใจ ไม่มีขอบเขตหรือการควบคุมจากภายนอก (ไม่มีสถาบันใดควบคุมได้) ผู้ปกครอง รัฐ กลไกรัฐ การควบคุมบุคคล กลุ่ม และสังคม จำกัดเสรีภาพ / การมีส่วนร่วมทางการเมือง เน้นการเชื่อฟังและความสงบเรียบร้อย ใช้กระบวนการทางการกฎหมายอยู่บ้าง

ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism)

อำนาจสูงสุดเด็ดขาดอยู่ที่พรรค / ผู้นำ / องค์กรนำ มีการปลูกฝังอุดมการณ์ของรัฐ ควบคุมสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิตทุกด้าน มีการระดมพลังประชาชนเป็นระยะๆ ไม่เปิดโอกาสให้มีอุดมการณ์อื่นใด เชื่ออย่างคลั่งไคล้ / ผูกพันทางจิตใจ

อุดมการณ์เสรีนิยมคลาสสิค (Classical Liberalism)
อุดมการณ์เสรีนิยมสมัยใหม่ (Modern Liberalism)
อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม (Conservatism)
อุดมการณ์สังคมนิยมและการปฏิวัติสังคม (Socialism)
ทฤษฎีแห่งรัฐของมาร์กซิสต์ (The Marxist Theory of the State)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย