Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ภาษาบาลีในประเทศไทย

       ภาษาบาลีเป็นภาษาใช้บันทึกหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในนิกายเถรวาท ดังนั้นประเทศที่ใช้ภาษาบาลีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงได้แก่ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ที่สำคัญๆได้แก่บางส่วนของประเทศอินเดีย ประเทศพม่า ศรีลังกา ไทย กัมพูชา ลาว ครั้นจะนำคัมภีร์ที่แต่งในทุกประเทศ ก็จะเป็นภาระหนักเกินไปสำหรับผู้เริ่มศึกษา ในประเทศอินเดียลังกาได้ยกตัวอย่างคัมภีร์ภาษาบาลีที่แต่งในพม่าและลังกาบางส่วนแล้ว(ในบทที่หนึ่ง) ในบทนี้จึงจะนำเสนอคัมภีร์บาลีที่แต่งในประเทศไทยโดยสังเขป

วรรณคดีภาษาบาลีในประเทศไทย
วรรณกรรมภาษาบาลี
หนังสือที่แต่งเป็นภาษาบาลีในประเทศไทย
วรรณกรรมภาษาถิ่น
หลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีในปัจจุบัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com