ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อินเตอร์เน็ต (Internet)

» ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

» อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต

» ประเภทของคอมพิวเตอร์

» อุปกรณ์ที่ใช้การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

» ระบบคอมพิวเตอร์

» การทำงานแบบบัฟเฟอร์ (Buffering)

» ระบบสพูลลิ่ง (Spooling System)

» ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming)

» ระบบแบ่งเวลา (Time-Sharing System)

» ระบบเรียลไทม์ (Real-Time System)

» ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซี (Personal Computer Systems)

» ระบบมัลติโปรเซสเซอร์ (Multipocessor System)

» ระบบแบบกระจาย (Distributer System)

» โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ

» เน็ตเวิร์ค (Networking)

ระบบแบบกระจาย (Distributer System)

ระบบคอมพิวเตอร์อีกแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้คือระบบแบบกระจาย ซึ่งจะต่างกับระบบหลายโปรเซสเซอร์ที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ผ่านมา โดยระบบหลายโปรเซสเซอร์จะเป็นระบบเดียวที่มีหลายโปรเซสเซอร์แล้วแชร์ดีไวซ์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน แต่ระบบแบบกระจายเป็นระบบที่แยกออกมาเป็นระบบย่อย โดยแต่ละระบบจะใช้โปรเซสเซอร์หนึ่งตัวและจะมีดีไวซ์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นของตัวเอง เช่น มีดิสก์เป็นของตัวเอง, มีหน่วยความจำเป็นของตัวเอง เป็นต้น การติดต่อสื่อสารระหว่างระบบอาจจะใช้บัสความเร็วสูง, สายโทรศัพท์ หรืออาจจะเป็นสาย UTP เป็นต้น ระบบกระจายนี้อาจจะมีขนาดและฟังก์ชันของโปรเซสเซอร์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจจะเป็นไมโครโปรเซสเซอร์, เวิร์คสเตชัน, มินิคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ มีชื่อสำหรับเรียกโปรเซสเซอร์เหล่านี้มากมาย เช่น ไซต์(site) , โหนด (node) ,คอมพิวเตอร์ (computer) ขึ้นอยู่กับว่าจะกล่าวในลักษณะใด สำหรับเหตุผลในการสร้างเป็นระบบแบบกระจาย อาจจะเป็นดังนี้

- การแชร์ทรัพยากร ถ้ามีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและกำหนดให้มีการแชร์แล้ว ผู้ใช้จากไซต์หนึ่งสามารถใช้รีซอร์สจากไซตอื่นได้ถ้ารีซอร์สนั้นว่าง เช่น ผู้ใช้จากไซต์ A สามารถส่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ไซต์ B ได้ เป็นต้น นอกจากเครื่องพิมพ์แล้วรีซอร์สที่สามารถแชร์ได้ อาจจะเป็นไฟล์ , ฐานข้อมูล, ดิสก์ ตลอดจนดีไวซ์ต่าง ๆ อีกด้วย- เพิ่มความเร็วในการคำนวณ ถ้าการคำนวณนั้นสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้ก็สามารถแบ่งให้โปรเซสเซอร์อื่น ๆ คำนวณได้เช่นกัน เมื่อแต่ละส่วนคำนวณเสร็จก็จะรวบรวมเป็นผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อนำไปใช้งานต่อไป นอกจากนี้ถ้ามีไซต์ใดโหลดงานไว้มากเกินไป ก็จะมีการย้ายงานนั้นไปให้โปรเซสเซอร์อื่นที่มีโหลดไม่มากนัก การย้ายงานนี้อาจเรียกได้ว่า “การแชร์โหลด”(Load Sharing)

- ความน่าเชื่อถือของระบบ เหตุผลข้อนี้เป็นการทำให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อมีโปรเซสเซอร์ใดไม่สามารถทำงานได้จะมีการแบ่งงานไปให้โปรเซสเซอร์อื่น ทำให้การประมวลผลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

- การติดต่อสื่อสาร นอกจากการแชร์อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารแล้ว คุณยังสามารถอาศัยการติดต่อสื่อสารของระบบแบบกระจายนี้ไปเพิ่มประสิทธิภาพของงาน เช่น การแลกเปลี่ยนโค้ดของโปรแกรมเมอร์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข่าวสารและรับ-ส่งไฟล์ผ่านทางอีเมลล์ที่สามารถทำบนไซต์เดียวกัน หรือคนละไซต์ก็ได้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย