สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

วัยรุ่น

ช่วงอายุที่จัดอยู่ในวัยรุ่น
ความต้องการของวัยรุ่น
ชนิดของความต้องการ
ความต้องการ 10 ประการของวัยรุ่น
ธรรมชาติของวัยรุ่น
ความสนใจของวัยรุ่น
ความสนใจส่วนบุคคล (Personal Interests)
ความสนใจในการพักผ่อนหย่อนใจ (Recreational Interests)

ธรรมชาติของวัยรุ่น

      ธรรมชาติของวัยรุ่น หรือลักษณะของวัยรุ่น สิ่งที่ควรทราบอย่างยิ่งสำหรับตัวของวัยรุ่นเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องก็ตาม เพื่อช่วยให้เด็กผ่านพ้นวัยนี้อย่างปลอดภัย ตลอดจนผู้ปกครองจะได้อบรมและปกครองวัยรุ่นได้อย่างถูกต้อง โดยผมขอยกธรรมชาติของวัยรุ่นที่เห็นเด่นชัดขึ้นมา ลักษณะมีดังนี้

1. วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในร่างกายมาก เป็นผลให้อารมณ์ของเด็กเปลี่ยนแปลงด้วย เช่นเรื่องของฮอร์โมนเพศ ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกร่างกาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายด้วย

2. วัยรุ่นต้องการบ้านที่มีความรักความอบอุ่น ต้องการบิดามารดาที่อบรมเขาด้วยความเข้าใจ ดังเห็นได้จากงานวิจัยหลายต่อหลายชิ้นว่า เด็กที่ขาดพ่อ หรือแม่ หรือขาดทั้งพ่อและแม่ มีเปอร์เซนต์ในการกระทำความผิดมากกว่าเด็กที่มี่พ่อและแม่ เป็นต้น

3. วัยรุ่นมีความต้องการอิสรภาพมาก ไม่ชอบที่จะให้บิดามารดามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขา ไม่ชอบการบังคับเข้มงวดมากจนเกินไป เช่น การอยากมีห้องส่วนตัว การที่พ่อแม่ถามเหมือนกับซักถาม เป็นต้น

4. วัยรุ่นรักความยุติธรรมอย่างรุนแรง ถ้ารู้สึกว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรม จะแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบทันที ในข้อนี้จะเห็นได้ชัดต่อเมื่อตัวของวัยรุ่นเองไม่ได้รับความยุติธรรม อย่างเช่นในกรณีของพี่น้องที่ได้รับความยุติธรรมจากพ่อแม่ไม่เท่ากัน เด็กที่รู้สึกว่าตนไม่ได้รับความยุติธรรมก็มีอาการที่สังเกตเห็นได้ เช่น ไม่คุยกับพ่อแม่เก็บตัวเงียบ มีการเรียกร้องความสนใจ โดยอาจไปกระทำการใด ๆ ที่ผิด ๆ ได้

5. วัยรุ่นต้องการจะมีอาชีพที่เป็นหลักฐาน ผู้ใหญ่จึงควรชี้แนวทางให้เด็กได้ประกอบอาชีพตามถนัด เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่จะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ต่อไป เขาก็จะคิดอยากประสบความสำเร็จ เป็นที่นับน่าถือตาตามพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที่เขาเอาเป็นแบบอย่าง ดังนั้นพ่อแม่จึงควรชี้ทางสนับสนุนให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบ รวมทั้งปูแนวทางต่าง ๆ ในการก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ต่อไป6. วัยรุ่นมีความรัก และต้องการเพื่อนมาก มักจะเจ็บใจแทนเพื่อน และอยากมีทุกอย่างเหมือนเพื่อน โดยเฉพาะเด็กผู้ชายจะมีการแสดงออกที่รุนแรงมากกว่าในผู้หญิง เช่นมีการยกพวกตีกัน เป็นต้น และในกรณีที่ตนมีความแตกต่างกับเพื่อนมากในเรื่องของฐานะ แต่อยากจะมีเหมือนเพื่อน อยากจะอยู่ในกลุ่มด้วย ก็อาจจะทำให้เด็กนั้นเกิดปมด้อย อิจฉาริษยาได้ เป็นต้น

7. วัยรุ่นเริ่มมีความสนใจเพื่อนต่างเพศ บิดามารดาไม่ควรกีดกัน เพราะจะทำให้วัยรุ่นหาทางหลีกหนีผู้ใหญ่ไปพบกันเอง ซึ่งในเรื่องนี้ผู้ใหญ่ต้องเปิดใจให้มากขึ้น แต่ก็มีการควบคุมแนะนำ เหมือนเป็นการให้คำปรึกษา โดยให้อยู่ในกรอบและสายตาของผู้ใหญ่ เพราะถ้ากีดกันมาก ๆ ก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ จนเราไม่อาจจะเข้าไปช่วยแก้ไขได้

8. วัยรุ่นชอบที่จะคบเพื่อนเป็นกลุ่ม และแสดงออกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นต้นว่ามีท่าทาง คำพูดแปลก ๆ การแต่งกายที่คล้ายคลึงกัน ก็ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมย่อยของพวกวัยรุ่น ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องก็ควรดูว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผิด หรือจนอาจกลายเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากสังคมหรือไม่

9. วัยรุ่นมักคิดว่าตนเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงมักเลียนแบบผู้ใหญ่ แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างรุนแรงและผิดพลาดได้ ผู้ใหญ่ควรมีการชี้แนะอย่างใกล้ชิด อาจให้เด็กเรียนถูกเรียนผิด แต่ไม่ควรดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรง เมื่อเด็กทำผิด ซึ่งทำให้เด็กขาดความมั่นใจได้ เนื่องจากวัยนี้เสมือนเป็นวัยกึ่งเด็กกึ่งผู้ใหญ่ คือการกระทำบางอย่างยังเป็นเด็กอยู่ แต่ความคิดจะพยายามทำตามผู้ใหญ่ ซึ่งในบางครั้งก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในตัวเด็กเองได้

10. วัยรุ่นไม่ชอบที่จะให้ผู้ใหญ่ปฎิบัติต่อเขาอย่างเด็ก ๆ

11. วัยรุ่นไม่ต้องการที่จะเปิดเผยเรื่องราวของตนให้บิดามารดารู้โดยสิ้นเชิง และไม่ชอบให้บิดามารดา เปิดจดหมายส่วนตัวของตน เขาจะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ถ้าไม่มีความเข้าใจกันระหว่างพ่อแม่และเด็ก เด็กก็จะเก็บกด และไประบายออกในทางที่ไม่ถูกไม่ควรได้

12. วัยรุ่นไม่ชอบสภาพที่ผู้ใหญ่คิดว่าตนเองถูกเสมอไป เนื่องจากตัวเด็กเองก็จะมีเหตุผลส่วนตัว ถ้าผู้ใหญ่กดเขาก็จะทำให้เด็กเกิดความไม่เชื่อมั่น ไม่กล้าแสดงออก และโตขึ้นเด็กก็จะนำเอาพฤติกรรมนั้นมาใช้ได้

13. วัยรุ่นไม่ชอบให้บิดามารดาทะเลาะกัน สิ่งนี้ทำให้เด็กรู้สึกถึงปมด้อย และเกิดความก้าวร้าวรุนแรงในตัวขึ้น

14. วัยรุ่นไม่ชอบให้ผู้ใหญ่นำตนไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น และดุว่าเมื่อเขาสอบได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อน ๆ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย