สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์มหภาค

    ในเรื่องของความเป็นมาในวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคนี้หากเราจะกล่าวถึงแล้วนั้นเราสามารถแยกออกได้เป็นแนวคิดดังต่อไปนี้ คือ แนวคิดก่อนยุคเศรษฐศาสตร์ และแนวคิดหลังยุคก่อนเศรษฐศาสตร์ ซึ่งแนวคิดในยุคหลังยุคก่อนเศรษฐศาสตร์นี้ได้มีการแยกแนวคิดออกไปเป็นสำนักต่างๆ ซึ่งเราจะได้กล่าวต่อไป

แต่เราคงจะแปลกใจที่ว่าเศรษฐศาสตร์ทำไมต้องมีคำต่อท้ายว่ามหภาค หรือจุลภาค ซึ่งถ้าหากจะพิจารณากันแล้วจะเห็นว่า การที่เราทำการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เราจะต้องศึกษาโดยแยกเศรษฐศาสตร์ออกเป็น 2 แขนงด้วยกัน คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค หากเราเปรียบเทียบกับการศึกษาช้าง เศรษฐศาสตร์จุลภาค ก็จะเป็นการศึกษาเพียงแค่เฉพาะ งา , งวง , ขา , ตา หรือลำตัว เท่ากัน หรือกล่าวคือ เป็นการศึกษาเฉพาะส่วนเล็กๆ มิใช่ทั้งหมด แต่เศรษฐศาสตร์มหภาคนั้นเป็นการศึกษาทุกๆ ส่วน หรือถ้าจะเทียบกับช้างก็คือการศึกษาช้างทั้งตัวมิใช่ศึกษาเฉพาะงา หรืองวงเท่านั้น ดังนั้นจากจะกล่าวถึงระบบเศรษฐกิจก็คือเศรษฐศาสตร์มหภาคก็จะเป็นการศึกษาถึงระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค รายได้ รายจ่าย การนำเข้า-ส่งออก ฯลฯ

แนวคิดยุคก่อนเศรษฐศาสตร์
แนวคิดยุคหลัง ยุคก่อนเศรษฐศาสตร์
เป้าหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค
ข้อควรระวังในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย