สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การจัดองค์การ

แนวคิด

 1. การประกอบการทุกประเภท ทุกระดับต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ องค์การเป็นที่รวมของคน และงานต่างๆ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องจัดแบ่งหน้าที่การงานกันทำ และมอบอำนาจให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดการจัดองค์การ เป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ และบุคคลในองค์การ โดยกำหนดภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดแจ้ง เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ทฤษฎีองค์การ แบ่งเป็น 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีดั้งเดิม ทฤษฎีสมัยใหม่ และทฤษฎีสมัยปัจจุบัน
 3. ประเภทขององค์การ หากจำแนกโดยยึดโครงสร้าง แบ่งได้ 2 แบบ คือองค์การแบบเป็นทางการ และ องค์การแบบไม่เป็นทางการ
 4. หลักการจัดองค์การที่ดี มีอยู่หลายประการ ในส่วนหลักสำคัญที่ต้องมี คือ หลักวัตถุประสงค์หลักความรู้ความสามารถเฉพาะอย่าง หลักการประสานงาน หลักของอำนาจหน้าที่ และหลักความรับผิดชอบ
 5. กระบวนการจัดองค์การ มี 3 ขั้น คือ การจัดกลุ่มงานและโครงสร้างตำแหน่ง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และการจัดวางความสัมพันธ์
 6. การจัดโครงสร้างขององค์การ แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่ โครงสร้างตามหน้าที่การงาน โครงสร้างตามสายงานหลัก โครงสร้างแบบคณะที่ปรึกษา โครงสร้างแบบคณะกรรมการบริหาร และโครงสร้างงานอนุกร
 7. โครงสร้างองค์การ แบบสูง และแบบกว้าง ถ้าแบบสูงจะมีการบังคับบัญชากันหลายระดับ กระบวนการทำงานจะช้า ส่วนแบบกว้างจะมีระดับการสั่งการน้อย กระบวนการทำงานจะรวดเร็ว
 8. การจัดแผนกงาน แบ่งได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1.ตามหน้าที่ 2.ตามประเภทผลิตภัณฑ์ 3.ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 4. ตามกระบวนการผลิต 5. ตามลูกค้า
 9. แผนภูมิองค์การ แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ แผนภูมิหลัก และแผนภูมิเสริม
 10. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นสิทธิที่ได้รับมอบหมายมาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่จะสั่งให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานตามที่ตนต้องการและเป็นภาระผูกพันของบุคคลในการปฏิบัติงาน
 11. การมอบหมายงาน คือการกำหนดความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1. บอกความหมายของการจัดองค์การได้
 2. อธิบายทฤษฎีองค์การได้
 3. บอกประเภทขององค์การได้
 4. อธิบายหลักการจัดองค์การได้
 5. อธิบายกระบวนการจัดองค์การได้
 6. อธิบายการจัดโครงสร้างขององค์การแต่ละแบบได้
 7. บอกความแตกต่างของโครงสร้างองค์การแบบสูงและแบบกว้างได้
 8. อธิบายการจัดแผนกงานได้
 9. อธิบายแผนภูมิองค์การได้
 10. อธิบายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้
 11. อธิบายการมอบหมายงานได้

ความหมายของการจัดองค์การ
ทฤษฎีองค์การ
ประเภทขององค์การ (Types of Organization)
หลักการจัดองค์การ
กระบวนการจัดองค์การ (Process of Organizing)
การจัดโครงสร้างขององค์การ (Organization structure)
โครงสร้างองค์การ แบบสูง และแบบกว้าง
การจัดแผนกงาน (Departmentation)
แผนภูมิองค์การ (Organization charts)
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)
การมอบหมายงาน (Delegation)

 • ข้อมูล :
  อาจารย์สุวิทย์ แย้มเผื่อน หลักการจัดการ
  ศูนย์ตำราอาจารย์นิมิต จิระสันติการ
  ภาควิชาบริหารสาธารณสุข - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย