ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

จิตรกรรม

จิตรกรรมสร้างสรรค์
องค์ประกอบของจิตรกรรมสร้างสรรค์
องค์ประกอบทางด้านวัสดุอุปกรณ์
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

องค์ประกอบของจิตรกรรมสร้างสรรค์

จิตรกรรมสร้างสรรค์โดยทั่วไปมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการคือ

1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา
2. องค์ประกอบด้านรูปแบบ
3. องค์ประกอบด้านวัสดุ อุปกรณ์

องค์ประกอบด้านเนื้อหา

หมายถึง การถ่ายทอดความคิด และเรื่องราวออกไปสู่ผลงานที่สร้างขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติ เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับความแปลกใหม่ หรือการริเริ่มสร้างสรรค์เป็นหลัก

จิตรกรรมสากลสมัยใหม่อาจให้ความสำคัญกับเนื้อหาเรื่องราวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่นำเอาขั้นตอนของการทำงานหรือแบบอย่าง อันเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์มาเป็นเนื้อหาในการแสดงออกของผลงานก็ได้

 

องค์ประกอบด้านรูปแบบ

หมายถึง แบบอย่างของผลงานจิตรกรรมที่ปรากฏแก่สายตา มีลักษณะอย่างใดเป็นการค้นคิดขึ้นมาใหม่หรือไม่ งดงามมากน้อยเพียงใด รูปแบบของจิตรกรรมสมัยใหม่มักเป็นสิ่งที่ศิลปินประดิษฐ์ขึ้นโดยยึดถือความคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญ หากเป็นรูปแบบที่มีที่มาจากธรรมชาติ ก็จะต้องนำธรรมชาตินั้นมาดัดแปลงจนเกิดลักษณะใหม่ขึ้น จนอาจจะไม่เหลือเค้ารอยของเดิมอยู่เลย เช่น รูปแบบนามธรรม (Abstract Art)

จิตรกรรมสากลสมัยใหม่ในปัจจุบัน อาจไม่จำกัดอยู่ในแบบใดๆ โดยเฉพาะ แต่ได้เข้าไปผสมกับศิลปกรรมแขนงอื่นๆ เช่น ประติมากรรม ทำให้เกิดเป็นผลงานผสมระหว่างจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้น เรียกว่า งานประสม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย