ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

จิตรกรรม

จิตรกรรมสร้างสรรค์
องค์ประกอบของจิตรกรรมสร้างสรรค์
องค์ประกอบทางด้านวัสดุอุปกรณ์
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

องค์ประกอบทางด้านวัสดุอุปกรณ์

หมายถึง การเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับจิตรกรรมสากลสมัยใหม่ทั้งในด้านเนื้อหาและในด้านรูปแบบ โดยยึดถือความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักสำคัญ เช่น การใช้ม้วนกระดาษแทนพู่กันวาดภาพระบายสี หรือการใช้กลีบดอกไม้มาระบายแทนลงบนภาพ

ในการสร้างสรรค์ จิตรกรรมสากลสมัยใหม่ให้ความสำคัญต่อการคิดค้นสิ่งใหม่ เพื่อใช้แทนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เคยใช้มา โดยถือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่แปลกใหม่เหล่านั้นคือส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์จิตรกรรมสากลสมัยใหม่ด้วย

จะเห็นได้ว่า ปัจจัยสำคัญของการสร้างจิตรกรรมสากลในสมัยปัจจุบันได้เปลี่ยนจากความงดงามทางด้านรูปแบบและความสมบูรณ์ทางด้านเนื้อหามาสู่การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการสร้างผลงานจิตรกรรมสากลสมัยใหม่ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับความงดงามทางด้านรูปแบบและเนื้อหาด้วยสร้างสรรค์ (creative) หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่เดิม เช่น ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ ความรู้ วิทยาการ วัสดุ และเทคโนโลยี เป็นข้อมูลสำคัญในการค้นคิด เช่น เครื่องบินมีที่มาจากนก

การสร้างสรรค์อาจจะเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆ โดยไม่ซ้ำแบบใคร หรือไม่เคยมีผู้ใดคิดทำมาก่อนเลยก็ได้ หรือจะเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาต่อเติมเสริมแต่ง ดัดแปลงให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นก็ได้เช่นกัน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย