ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

จิตรกรรม

จิตรกรรมสร้างสรรค์
องค์ประกอบของจิตรกรรมสร้างสรรค์
องค์ประกอบทางด้านวัสดุอุปกรณ์
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

มนุษย์สามารถพัฒนาการสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มพูนองค์ประกอบของความคิดให้เจริญงอกงาม เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลา

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าว ได้แก่

  • การเห็นและรับรู้ เป็นการรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของการคิด การรับรู้ที่ดีหมายถึงการเห็นมากรู้มาก จะทำให้สมองมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับใช้ในการคิดสร้างสรรค์อย่างทันท่วงที การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงจำเป็นต้องพัฒนาการเห็นและการรับรู้เป็นอันดับแรก
  • ประสบการณ์ เหตุการณ์ที่เผชิญหน้าทำให้เกิดการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นเช่นใด การเผชิญหน้ากับปัญหาเป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อความคิดสร้างสรรค์ เพราะทำให้สมองเกิดการคิดค้นหาทางทำให้ปัญหานั้นหมดสิ้นไป จึงถือได้ว่าประสบการณ์เป็นสิ่งเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่ง
  • การเรียน เป็นการบันทึกข้อมูลและฝึกฝนการคิดที่ดีอีกอย่างหนึ่งและถือเป็นการเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์อย่างง่ายๆ ที่สามารถทำได้ตลอดเวลา
  • จินตนาการ เป็นกระบวนการต่อเนื่องทางความคิด หลังจากเกิดการรับรู้ประสบการณ์และเรียนแล้ว การสร้างภาพของสิ่งที่เป็นข้อมูลเหล่านั้นต่อเติมขึ้นมาอย่างกว้างไกลและลุ่มลึก แสดงถึงคุณภาพของความคิดสร้างสรรค์ว่ามีมากน้อยเพียงใด จินตนาการที่มีที่มาจากข้อมูลต่างๆ อันเป็นความจริงมีคุณค่าในการสร้างสรรค์มากกว่าจินตนาการที่ไม่มีที่มาจากสิ่งใดเลย ดังนั้น คำว่าจินตนาการจึงไม่ได้หมายถึงการคิดอย่างเลื่อนลอย ไม่มีจุดมุ่งหมาย ไร้ขอบเขต แต่หมายถึงความคิดที่มีที่มาจากพื้นฐานของความจริง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย