สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

รัฐศาสตร์และการเมือง

ความหมายของการเมือง
ความหมายของรัฐศาสตร์
สาขาวิชาทางรัฐศาสตร์
วิวัฒนาการและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์

ความหมายของการเมือง

การเมือง คือ กิจกรรมที่มนุษย์กระทำ รักษาคุณสมบัติที่ดี และปรับปรุงกฎทั่วๆ ไป ซึ่งมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กฎเหล่านั้น การเมืองมีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ของความขัดแย้ง และความร่วมมือในสังคม จากการที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามกัน ความต้องการที่ต่างกัน การแข่งขันกัน และความสนใจที่แตกต่างกัน การเมืองจึงเป็นเรื่องของการแสวงหาวิธีที่จะยุติปัญหาและทำความตกลงกันท่ามกลางความขัดแย้งกันในสังคม ทั้งนี้ได้มีการให้คำจัดความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเมืองไว้ 2 ความหมาย คือ “การเมืองเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม” และ “การเมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจ”

1. การเมืองเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม (Politics as the making of common decisions)

กลุ่มคนต่างๆ บ่อยครั้งที่จะตัดสินใจในประเด็นทีมีผลต่อชีวิตของพวกเขาเอง เช่น ครอบครัวหนึ่งต้องตัดสินใจว่าจะไปอยู่ที่ไหน และควรจะใช้กฎเช่นใดเพื่อที่จะปกครองลูกๆ ของพวกเขา ต้องทำอย่างไรที่จะรักษางบดุลของบ้าน และอื่นๆ เช่นเดียวกับที่ประเทศหนึ่งต้องตัดสินใจว่าจะตั้งสวนสาธารณะไว้ที่ใด ควรจะเป็นพันธมิตรกับใครในช่วงที่เกิดสงคราม ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นการทำให้เกิดการกำหนดชุดนโยบายสำหรับกลุ่มคน การตัดสินใจเพียงสิ่งเดียวก็มีผลต่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มนั้นๆ2. การเมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจ (Politics as the exercise of power)

หลายครั้งที่การเมืองจะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจโดยคนหนึ่งคนหรือคนหลายคน เหนือคนอื่นๆ “อำนาจ” คือ ความสามารถของคนหนึ่งคนที่จะทำให้คนอื่นๆ ทำให้สิ่งที่เขาปรารถนาเป็นสิ่งแรกๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม การเมืองจึงมักจะเกี่ยวกับการใช้อำนาจ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับ (coercion) หรือ ชักจูง (persuasion)

การบังคับ (coercion) หมายถึง ให้คนอื่นกระทำบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เขาไม่ต้องการกระทำ
การจูงใจ (persuasion) หมายถึง การชักชวนให้คนอื่นกระทำในสิ่งที่เขาปรารถนาจะทำ โดยการวางเงื่อนไขที่จะมีตัวเลือกที่ไม่น่าสนใจ และมีทางเลือกที่มีเหตุผลและเหมาะสมไว้เป็นทางเลือกที่เหลืออยู่

ทั้งหมดนี้เป็นความหมายของการเมืองที่มีการตีความกัน หรือจะพูดได้อีกนัยหนึ่งว่า การเมือง คือ การแสวงหา รักษา และใช้อำนาจอิทธิพลและประโยชน์ เพื่อตนเองหรือส่วนรวม หรือทั้งสองอย่าง โดยมีประโยชน์เกื้อกูลกัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย