สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

รัฐศาสตร์และการเมือง

นายภูริ ฟูวงศ์เจริญ

       ก่อนที่เราจะเรียนรู้ว่า วิชารัฐศาสตร์คืออะไรนั้น เราจำเป็นจะต้องทราบเสียก่อนว่า วิชาความรู้ในปัจจุบันนี้ มีการจำแนกหรือแบ่งประเภทอย่างไร เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการศึกษาสภาพและกำหนดขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์ ในปัจจุบันนี้ ได้มีการจำแนกประเภทของความรู้ออกเป็น 3 สาขาใหญ่ๆ คือ

1. มนุษยศาสตร์ (Humanities)
2. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science)
3. สังคมศาสตร์ (Social Science)

 1. มนุษยศาสตร์ คือ วิชาการที่กล่าวถึงคุณค่าและผลงานของมนุษย์ ความสวยงาม และความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในอดีต สาขาวิชาของมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ปรัชญา การดนตรี ศิลปศาสตร์ วรรณคดี ภาษาศาสตร์ เป็นต้น
 2. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คือ ความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยการใช้วิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ได้แก่
  การตั้งสมมติฐาน (State Hypothesis)
  การวางแผนรวบรวมข้อมูล (Plan Method Gathering Data)
  การรวบรวมข้อมูล (Gathering Data)
  การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data)
  การทำรายงาน (Report)
  และการทวนสอบ (Verification)

  เมื่อได้ผลเช่นใดแล้วก็อาจจะนำมาสร้างเป็นทฤษฎี ซึ่งส่วนมากเป็นการทดลองมากกว่าการสังเกตพิจารณา สาขาวิชาของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ เป็นต้น

   
 3. สังคมศาสตร์ คือ ความรู้เกี่ยวกับสังคมและมนุษย์ที่มาอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคม ในวิชาสังคมศาสตร์นั้น การแสวงหาความรู้ก็ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เช่นกัน แต่ทฤษฎีต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ได้มาจากการสังเกตพิจารณามากกว่าการทดลอง เพราะเหตุว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของสังคมมนุษย์นั้น เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างแน่นอน (Lack of Control over all Variables) กล่าวคือ สังคมมนุษย์และตัวมนุษย์เองเปลี่ยนแปลงเสมอ และการที่จะนำเอาสังคมทั้งสังคมเข้าทำการทดลองเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หรือจะกระทำกับบุคคลก็เป็นการผิดศีลธรรม เพราะฉะนั้นทฤษฎีในสังคมศาสตร์จึงไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่นอนเหมือนทฤษฎีของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นเพียงการสังเกตการณ์และพยายามอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ สาขาของวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ ฯลฯ

ความหมายของการเมือง
ความหมายของรัฐศาสตร์
สาขาวิชาทางรัฐศาสตร์
วิวัฒนาการและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย