วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ศัพท์ทางการเมือง

โดย ภัสรา เทพบุญ

        สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวของสังคมไทยมาก ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สื่อชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของคนทั่วไป คือ หนังสือพิมพ์ ดังนั้น การใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์จึงอิทธิพลต่อผู้อ่าน ซึ่งเราจะพบว่าหนังสือพิมพ์เป็นแหล่งสำคัญในการคิดและสร้างคำขึ้นมาใช้ จึงกล่าวได้ว่า หนังสือพิมพ์มีส่วนทำให้ภาษาไทยงอกเงยขึ้น ดังจะเห็นได้ว่ามีการนำค่าใหม่มาใช้ บางคำเป็นคำภาษาต่างประเทศ บางคำเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหรือคำแสลง นอกจากนั้น ในด้านเนื้อหา หนังสือพิมพ์จะช่วยให้ระบบการปกครองหรือการบริหารงานของทางราชการบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะจะทำให้ประชาชนได้รับรู้นโยบายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

คำใหม่ หรือ คำที่มีความหมายใหม่ ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์นั้น จึงน่าสนใจในแง่ของวิธีการสร้างคำศัพท์ว่าในวิธีการสร้างนั้นมีทัศนคติของผู้คิดคำ หรือผู้เริ่มใช้ว่ามีต่อนักการเมืองหรือความเป็นไปของการเมืองอย่างไร เพราะเหตุใดและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์เนื้อหาของข่าว ตลอดจนบริบทแวดล้อมของข่าวนี้เอง จะช่วยในการอ่านข่าวได้อย่างมีมีวิจารณญาณและสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองนี้ได้เลือกศึกษาจากหนังสือพิมพ์รายวัน มติชน ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน – 12 พฤศจิกายน 2543 หนังสือพิมพ์รายวันธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ฉบับเดือนตุลาคม 2543 โดยใช้แนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง ที่ว่า ภาพลักษณ์จะมีขึ้นโดยเกิดจากประสบการณ์ที่เรารับสาร และให้คุณค่ากับสิ่งหนึ่ง กล่าวคือประสบการณ์ ความรู้ ข่าวสารที่เราได้รับนั้นจะเป็นส่วนช่วยในการตีความหรือให้ความหมายกับสิ่งเหล่านั้น และประกอบเข้าเป็นภาพลักษณ์ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ (เสถียร เชยประทับ, 2540:176) สำหรับแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภาษากับการเมืองและสังคมนั้น พบว่ามีดังนี้

เอเดลแมน ได้ให้ความเห็นว่า การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจการปกครองว่าใครจะได้อะไรในการแบ่งปันสิ่งที่มีค่าในสังคม ดังนั้น การใช้ภาษาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง จึงช่วยให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ และในขณะเดียวกันก็ทำให้บุคคลอื่นยอมรับว่าสิ่งที่ได้มานั้นเป็นความชอบธรรมด้วยเอมอร ตรูวิเชียร (2531) ภาษามีอิทธิพลต่อสังคมและภาษาเป็นสิ่งที่ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของคน คือ ภาษาในสังคมหนึ่งมีอิทธิพลทำให้คนในสังคมนั้นมีโลกทัศน์แตกต่างจากคนในสังคมอื่น

ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้แนวคิด การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง เพราะเป็นแนวคิดที่เจาะจงถึงความสัมพันธ์ของการเมือง กับการสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งแนวคิดนี้มีลักษณะตรงกับจุดประสงค์ที่จะศึกษาทัศนคติของผู้คิด และใช้คำที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดออกมาภายใต้ความหมายของคำศัพท์เหล่านั้น ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทำให้สามารถแบ่งประเภทโดยใช้วิธีการสร้างคำเป็นเกณฑ์ ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ 3 แบบ คือ

  1. การสร้างคำโดยการนำคาที่ใช้อยู่มาใช้ในความหมายใหม่
  2. การสร้างคำขึ้นมาใหม่
  3. การยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศ

จะพบว่าในคำศัพท์ทางการเมืองจะมีวิธีการสร้างศัพท์อยู่ทั้ง 3 ลักษณะ แต่ในที่นี้เราจะมุ่งศึกษาเฉพาะการสร้างคำโดยการนำคำที่ใช้อยู่มาใช้ในความหมายใหม่เท่านั้น เนื่องจากเป็นรูปแบบที่พบมากที่สุด และมีความน่าสนใจในแง่ของทัศนคติที่แฝงอยู่ในความหมายของคำศัพท์เหล่านั้น (หากจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับวิธีการสร้างคำศัพท์จะต้องศึกษาในงานวิจัย ของจิตนา บางโรย แต่งานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้กล่าวถึงทัศนคติในการใช้คำแต่อย่างใด)

การสร้างคำโดยการนำคำที่ใช้อยู่มาใช้ในความหมายใหม่นั้น จะใช้คำที่มีความหมายเดิมเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มสังคม เมื่อกล่าวถึงคำนั้นแล้วจะเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงอะไร และมีลักษณะภาพลักษณ์โดยรวมอย่างไร หากเป็นคำวิเศษณ์ก็จะทราบว่าเป็นภาพลักษณ์ของใคร เมื่อนำคำนั้นมาใช้ในความหมายใหม่ จึงทำให้ภาพลักษณ์ของความหมายเดิมติดมาด้วย แม้จะไม่ได้มีความหมายอย่างเดิมทั้งหมด แต่ก็จะมีลักษณะร่วมกันในบางส่วน และส่วนที่คล้ายกันนั้นมักจะเป็นสิ่งที่แสดงภาพลักษณ์ของความหมายเดิม ดังนั้น ภาพลักษณ์ความหมายเดิมของคำศัพท์จึงมีส่วนในการให้ความรู้สึกในทางบวกหรือ ลบ เมื่อนำมาใช้ในเรื่องการเมืองด้วย

จะเห็นได้จากศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเราสามารถจัดกลุ่มคำโดยดูจากคำที่นำมาใช้อุปมาอุปไมย แบ่งได้เป็น 5 กลุ่มคือ

  1. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ อาวุธ สงคราม
  2. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน กีฬา
  3. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแต่งกาย หรือการตกแต่งร่างกาย
  4. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับโสเภณี
  5. คำศัพท์อื่น ๆ (ไม่สามารถจัดกลุ่มได้)

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาวุธ
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน หรือกีฬา
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการตกแต่ง การแต่งกาย
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับโสเภณี
ภาคผนวก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย