สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายมหาชน

พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศภาคพื้นยุโรป

1. ประมวลกฎหมายแพ่งของพระเจ้าจัสติเนียนมีอิทธิพลอย่างมากต่อประเทศในภาคพื้นยุโรป เช่น อิตาลี ปรัสเซีย ฝรั่งเศส และเยอรมัน

2. สิ่งสำคัญที่ฝังรากในยุโรปควบคู่กับการยอมรับอิทธิพลของประมวลกฎหมายแพ่งโรมัน คือ ความคิดที่ว่า กฎหมายเอกชนแตกต่างจากกฎหมายมหาชน โดยวาทะของ “อัลเปียน” ที่กล่าวถึงความแตกต่างดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในยุโรป

3. ราวศตวรรษที่ 13 – 14 การศึกษากฎหมายในทางทฤษฎีหรือปรัชญาซึ่งนิยมแพร่หลายในยุโรป สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของสำนักกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งนักศึกษากฎหมายในยุคสมัยนี้ได้เสนอความคิดที่ถือกันว่าเป็นความคิดในการปรับปรุงกฎหมายมหาชน ดังนี้

 • ควรมีการออกกฎหมายจำกัดอำนาจอันไม่มีขอบเขตของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการออกกฎหมายหรืออำนาจในการปฏิบัติต่อราษฎร
 • ราษฎรคนใดไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ ก็ควรร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
 • การลงโทษในทางอาญาควรเป็นธรรมมากขึ้น
 • วิธีพิจารณาและกฎหมายพยานหลักฐานควรแก้ไขปรับปรุงให้อยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมและศาสนา

4. สมัยของพระนางมาเรีย เทเรซ่า แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ของชนชาติเยอรมัน ซึ่งปัจจุบันคือประเทศ ออสเตรีย ได้ขอให้แคว้นต่างๆ จัดทำกฎหมายมหาชนในส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองขึ้น เพื่อว่าพระนางจะได้ทรงทราบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละแคว้น

5. ประเทศเยอรมัน เริ่มพัฒนากฎหมายมหาชน หลังศตวรรษที่ 13 –14 และถือหลักว่ากฎหมายมหาชนมีฐานะสูงกว่ากฎหมายเอกชนโดยแบ่งออกเป็น

 1. กฎหมายมหาชนภายใน เรียกว่า Staatsrecht
 2. กฎหมายระหว่างประเทศ เรียกว่า Volkerrecht

6. ประเทศฝรั่งเศส มีการพัฒนากฎหมายมหาชนอย่างน่าสนใจที่สุดในภาคพื้นยุโรป สาเหตุเนื่องจาก

 1. อิทธิพลของกฎหมายโรมัน
 2. อิทธิพลของปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
 3. การปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789

7. ก่อนการปฏิวัติในฝรั่งเศส กฎหมายมหาชนครอบคลุมถึงแต่กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายศาสนา และระเบียบปฏิบัติทางการเมืองเท่านั้น ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง

8. ปี ค.ศ.1800 นโปเลียนได้ตั้งสภาด้านกฎหมายขึ้น 2 สภา คือ

 1. กองเซยเดตาร์ (Conseil d’ Etat) เป็นสภาแห่งรัฐเพื่อให้คำปรึกษาแก่หัวหน้ารัฐบาลเกี่ยวกับคดีปกครองและให้เป็นฝ่ายกฤษฎีกาทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายของรัฐบาล
 2. กองเซยเดอเพรเฟกตูร์ (Conseil de Prefecture) เป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการท้องที่ปกครอง และให้ทำหน้าที่ตัดสินคำร้องเรียนของราษฎรในคดีซึ่งพิพาทกับฝ่ายปกครอง

9. ปี ค.ศ.1872 ถือว่าเป็นศักราชใหม่แห่งการพัฒนากฎหมายปกครองในฝรั่งเศส เนื่องจา

 1. มีการออกรัฐบัญญัติให้อำนาจสภาแห่งรัฐตัดสินคดีปกครองได้โดยอิสระ
 2. มีการจัดตั้ง ทริบูนาล เด กองฟลีท์ (Tribunal des Conflits) ซึ่งเป็นศาลระงับการขัดกันในทางคดีเพื่อ แก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างสภาแห่งรัฐกับศาลยุติธรรมในเรื่องอำนาจศาลว่าคดีนี้จะขึ้นศาลใด

10. ปี ค.ศ.1889 สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยคดีปกครองสำคัญ คือ คดีกาโดท์ (Cadot Decision) ซึ่งผลการวินิจฉัยคือ

 1. สภาแห่งรัฐมีอำนาจเด็ดขาดในการคดีปกครอง
 2. สามารถวินิจฉัยความถูกต้องเหมาะสมของการกระทำและอำนาจการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร
 3. สามารถสร้างหลักกฎหมายปกครองในส่วนสารบัญญัติใหม่ๆ ได้

11. ปี ค.ศ.1953 ได้มีการปฏิรูประบบศาลปกครองในฝรั่งเศสใหม่อีกครั้ง ซึ่งมีผลทำให้

 1. สภาแห่งรัฐ หรือกองเซยเดตาร์ (Conseil d’ Etat) มีฐานะเป็นศาลปกครองสูงสุด หรือศาลสูงสุดในทางกฎหมายมหาชน
 2. ศาลยุติธรรม หรือกูร์ เดอ กาสซาซิยอง (Cour de Cassation) เป็นศาลสูงสุดในทางกฎหมายเอกชน


กำเนิดแนวความคิดกฎหมายมหาชน
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศภาคพื้นยุโรป
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศคอมมอนลอว์
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
ความหมายของกฎหมายมหาชน
ประเภทของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บทบาทของนักปรัชญาในการพัฒนากฎหมายมหาชน
นักปรัชญาสมัยกรีก
นักปรัชญาสมัยโรมัน
นักปรัชญาสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
นักปรัชญาหลังสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
วิวัฒนาการแนวความคิดเรื่องกำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐ
ปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตย
ประวัติของรัฐธรรมนูญ
อำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญไทย
การแก้ไขและยกเลิกรัฐธรรมนูญ
โครงร่างของรัฐธรรมนูญ
รูปของรัฐและรูปแบบของประมุขของรัฐ
วิวัฒนาการระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
ลักษณะของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย