สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายมหาชน

พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศคอมมอนลอว์

1. ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) เป็นระบบกฎหมายสำคัญที่เกิดขึ้นสมัยหลัง แต่พัฒนาเคียงคู่มากับระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) หรือระบบกฎหมายโรมาโน-เยอรมานิค

2. นักกฎหมายคอมมอนลอว์ แบ่งสาขาของกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน เพียงแค่บอกให้รู้ว่า เนื้อหาสาระของกฎหมายสองสาขานี้แตกต่างกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันเท่านั้น และถือว่า การแบ่งสาขาของกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องของหลักวิชา เพื่อสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียนมากกว่าจะเป็นเพราะกฎหมายทั้งสองมรปรัชญารากฐานต่างกัน

3. เมื่อถามถึงความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน นักกฎหมายอังกฤษมักจะโยงไปถึงกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา โดยให้คำอธิบายถึงความแตกต่างไว้ว่า

  • กฎหมายแพ่ง ก็คือกฎหมายเอกชน
  • กฎหมายอาญา ก็คือกฎหมายมหาชน

4. คำว่า “กฎหมายมหาชนไม่แท้” ตำรากฎหมายของอังกฤษได้ให้คำอธิบายไว้ว่า

  1. กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองไม่มีโทษทางอาญา น่าจะถือว่าเป็นกฎหมายแพ่ง
  2. แต่เป็นกฎหมายแพ่งลักษณะพิเศษ คือเกี่ยวกับคนหมู่มาก จึงอนุโลมเข้าไว้กับกฎหมายมหาชนได้
  3. แนวคิดดังกล่าวนี้ ทำให้มีการแยกศาลแพ่งออกจากศาลอาญา และให้คดีตามกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ต้องขึ้นสู่ศาลแพ่ง

5. การที่ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษ ไม่ยอมรับปรัชญากฎหมายโรมันในเรื่องกฎหมายมหาชนเป็นเพราะประวัติศาสตร์กฎหมายอังกฤษ และลักษณะของระบบคอมมอนลอว์ ดังนี้

  1. ระบบคอมมอนลอว์ พัฒนามาจากความคิดที่ว่า ให้ศาลเป็นผู้สร้างกฎหมาย
  2. ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองแบบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism) ในอดีตมีส่วนทำให้ความสัมพันธ์หลายลักษณะซึ่งควรเป็นเรื่องกฎหมายมหาชน กลายเป็นเรื่องกฎหมายเอกชน
  3. ศาลอังกฤษสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎรได้ดีอยู่แล้ว โดยอาศัยหลักนิติธรรม
  4. การจัดระบบการปกครองส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในอังกฤษค่อนข้างเป็นระเบียบดีอยู่แล้ว และโอกาสที่รัฐจะแทรกแซงกิจการของเอกชนหรือกดขี่ข่มเหงเอกชนก็ทำได้ยาก
  5. เกิดจากอิทธิพลทางความคิดของนักกฎหมายอังกฤษคนสำคัญคือ ไดซีย์ (A.V. Dicey)

6. ไดซีย์ คือนักกฎหมายรัฐธรรมนูญชาวอังกฤษ ที่โจมตีการแบ่งสาขาของกฎหมายในฝรั่งเศส และคัดค้านการจัดตั้งศาลปกครองในอังกฤษอย่างรุนแรง จึงเป็นผู้ที่ทำให้วิชากฎหมายปกครองของอังกฤษมีวิวัฒนาการล่าช้ากว่าที่ควร

7. พอลลอค (Pollock) นักกฎหมายอังกฤษอีกคนที่อธิบายว่า ในสมัยก่อนถือว่า เขตอำนาจศาลเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายทรัพย์สิน


กำเนิดแนวความคิดกฎหมายมหาชน
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศภาคพื้นยุโรป
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศคอมมอนลอว์
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
ความหมายของกฎหมายมหาชน
ประเภทของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บทบาทของนักปรัชญาในการพัฒนากฎหมายมหาชน
นักปรัชญาสมัยกรีก
นักปรัชญาสมัยโรมัน
นักปรัชญาสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
นักปรัชญาหลังสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
วิวัฒนาการแนวความคิดเรื่องกำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐ
ปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตย
ประวัติของรัฐธรรมนูญ
อำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญไทย
การแก้ไขและยกเลิกรัฐธรรมนูญ
โครงร่างของรัฐธรรมนูญ
รูปของรัฐและรูปแบบของประมุขของรัฐ
วิวัฒนาการระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
ลักษณะของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย