สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายมหาชน

พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย

1. นักกฎหมายไทยเพิ่งรู้จักการแบ่งสาขาของกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน ในสมัยรัชกาลที่ 6 นี้เอง โดยก่อนหน้านั้น นักกฎหมายไทยเข้าใจกันว่า กฎหมายแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอาญา

2. ในสมัยนั้น นักกฎหมายไทยที่สำเร็จการศึกษาจากอังกฤษ ซึ่งได้รับอิทธิพลระบบกฎหมายอังกฤษได้อธิบายไว้ว่า กฎหมายแพ่งคือกฎหมายเอกชน และกฎหมายอาญาคือกฎหมายมหาชน ส่วนกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้น ยังไม่รู้จัก

3. พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ อาจารย์สอนกฎหมายไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 ควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่งในฐานะที่กล่าวถึงแนวคิดในการแบ่งสาขาของกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

4. การแบ่งสาขาของกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน เพิ่งจะปรากฏจริงจังในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 6 หรือต้นรัชกาลที่ 7 เนื่องจากมีนักกฎหมายชาวต่างประเทศไทยเข้ามาสอนกฎหมาย และนัก

กฎหมายไทยที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ บุคคลสำคัญซึ่งควรได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำในด้านนี้คือ

  1. ดร. แอล ดูปลาตร์ นักกฎหมายชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้อำนวยการแผนกวิชาแห่งสภานิติศึกษาของไทย
  2. ดร. เอกูต์ นักกฎหมายชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นอาจารย์สอนกฎหมายในโรงเรียนกฎหมายไทย

5. โดยสรุป พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย ยังเทียบไม่ได้กับประเทศอื่น เนื่องจาก

  1. ประเทศไทยเพิ่งรู้จักกฎหมายมหาชนเมื่อประมาณ 50 – 60 ปี มานี้เอง
  2. อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษที่ประเทศไทยรับเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้ไม่เห็นความจำเป็นในการแบ่งแยกสาขากฎหมายอย่างประเทศในภาคพื้นยุโรป
  3. ประเทศไทยเพิ่งมีกฎหมายที่พอจะจัดเป็นกฎหมายมหาชนได้ เมื่อหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  4. กฎหมายมหาชนเกี่ยวพันกับอำนาจรัฐเป็นสำคัญ จึงพัฒนาไปตามพัฒนาการทางการเมือง
  5. นักกฎหมายไทยยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการบางเรื่องไม่ตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการแบ่งแยกอำนาจ เนื่องจากการสำเร็จการศึกษากฎหมายจากต่างสำนัก
  6. การจัดการศึกษาวิชากฎหมายในประเทศไทย ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการของกฎหมายมหาชน


กำเนิดแนวความคิดกฎหมายมหาชน
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศภาคพื้นยุโรป
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศคอมมอนลอว์
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
ความหมายของกฎหมายมหาชน
ประเภทของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บทบาทของนักปรัชญาในการพัฒนากฎหมายมหาชน
นักปรัชญาสมัยกรีก
นักปรัชญาสมัยโรมัน
นักปรัชญาสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
นักปรัชญาหลังสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
วิวัฒนาการแนวความคิดเรื่องกำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐ
ปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตย
ประวัติของรัฐธรรมนูญ
อำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญไทย
การแก้ไขและยกเลิกรัฐธรรมนูญ
โครงร่างของรัฐธรรมนูญ
รูปของรัฐและรูปแบบของประมุขของรัฐ
วิวัฒนาการระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
ลักษณะของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย