สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายมหาชน

ประเภทของกฎหมายมหาชน

1. กฎหมายที่สำคัญที่สุดในบรรดากฎหมายมหาชน คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง

2. การแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนของแต่ละประเทศหรือแต่ละนักกฎหมายนั้น มีวิธีการแบ่งแตกต่างกันออกไป แต่ยังคงมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง เป็นตัวร่วมอยู่เสมอ

3. โดยสรุป ประเภทของกฎหมายมหาชน จัดแบ่งได้ดังนี้

 1. กฎหมายมหาชนโดยแท้หรือแบบที่ถือกันมาแต่เดิม ได้แก่
  - รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน
  - กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง ฯลฯ
  - กฎหมายปกครอง เช่น ปว.216 และ ปว.218 กฎหมายภาษีอากร ฯลฯ
  - กฎหมายการคลัง เช่น กฎหมายงบประมาณ กฎหมายเงินตรา ฯลฯ
 2. กฎหมายมหาชนที่จัดเพิ่มใหม่ ได้แก่
  - กฎหมายอาญา - กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลยุติธรรม
  - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา - กฎหมายเศรษฐกิจ
  - กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง


กำเนิดแนวความคิดกฎหมายมหาชน
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศภาคพื้นยุโรป
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศคอมมอนลอว์
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
ความหมายของกฎหมายมหาชน
ประเภทของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บทบาทของนักปรัชญาในการพัฒนากฎหมายมหาชน
นักปรัชญาสมัยกรีก
นักปรัชญาสมัยโรมัน
นักปรัชญาสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
นักปรัชญาหลังสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
วิวัฒนาการแนวความคิดเรื่องกำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐ
ปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตย
ประวัติของรัฐธรรมนูญ
อำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญไทย
การแก้ไขและยกเลิกรัฐธรรมนูญ
โครงร่างของรัฐธรรมนูญ
รูปของรัฐและรูปแบบของประมุขของรัฐ
วิวัฒนาการระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
ลักษณะของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย