สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายมหาชน

บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน

1. บ่อเกิดของกฎหมาย (Source of Law) หมายถึง แหล่งอันเป็นที่เกิดของกฎหมาย
2. บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน มีดังนี้

(1) กฎหมายลายลักอักษร เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการคลัง กฎหมายอาญา ฯลฯ ดังเห็นได้จากกฎหมายมหาชนของประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และไทย
(2) กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น กฎหมายจารีตประเพณี คำพิพากษาศาลที่ถือว่าเป็นบรรทัดฐาน และหลักกฎหมายทั่วไป ดังเห็นได้จากกฎหมายมหาชนของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย

3. นักกฎหมายมหาชนที่ดี จะต้องมีความรู้ในวิชารัฐศาสตร์และวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วย จึงจะใช้กฎหมายมหาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กำเนิดแนวความคิดกฎหมายมหาชน
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศภาคพื้นยุโรป
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศคอมมอนลอว์
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
ความหมายของกฎหมายมหาชน
ประเภทของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บทบาทของนักปรัชญาในการพัฒนากฎหมายมหาชน
นักปรัชญาสมัยกรีก
นักปรัชญาสมัยโรมัน
นักปรัชญาสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
นักปรัชญาหลังสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
วิวัฒนาการแนวความคิดเรื่องกำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐ
ปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตย
ประวัติของรัฐธรรมนูญ
อำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญไทย
การแก้ไขและยกเลิกรัฐธรรมนูญ
โครงร่างของรัฐธรรมนูญ
รูปของรัฐและรูปแบบของประมุขของรัฐ
วิวัฒนาการระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
ลักษณะของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย