สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายมหาชน

นักปรัชญาสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) มีนักปรัชญากฎหมายที่สมควรกล่าวถึง 2 ท่าน คือ ฌอง โบแดง และ โธมัส ฮอบส์

ฌอง โบแดง (Jean Bodin) มีประวัติและผลงานน่าสนใจดังนี้

 • เป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส
 • เป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากในทางปรัชญาการเมือง โดยเฉพาะการเผยแพร่ความคิดว่า อำนาจอธิปไตย เป็นของกษัตริย์
 • “ตำรา 6 เล่ม ว่าด้วยรัฐ” (Six Books Concerning the State) และ “วิธีทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร”์ (Method for the Easy comprehension of History) เป็นวรรณกรรมชิ้นสำคัญของนักปรัชญาผู้นี้
 • ตำรา 6 เล่ม ว่าด้วยรัฐ ได้อธิบายทฤษฎีว่าด้วยอำนาจอธิปไตยไว้อย่างละเอียดชัดเจน

โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) มีประวัติและผลงานน่าสนใจดังนี้

 • เป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษ และเป็นผู้คิดทฤษฎีการเมืองขึ้นใหม่ โดยนำเอาศาสตร์ทางด้านธรรมศึกษา ปรัชญา และคณิตศาสตร์ มาผสมผสานกันเข้า
 • เจ้าของวรรณกรรม “ส่วนประกอบของกฎหมายทางธรรมชาติและทางการเมือง” ซึ่งวรรณกรรมชิ้นนี้ สร้างความไม่พอใจให้แก่สมาชิกรัฐสภาอังกฤษอย่างมาก จนต้องหลบหนีไปอยู่ฝรั่งเศส
 • เจ้าของหนังสือ “รัฏฐาธิปัตย์” (Leviathan) ซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอบส์ และยัง ถือว่าเป็นตำราปรัชญาการเมืองรัฐศาสตร์เล่มแรกของโลก ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ปรัชญาแนวคิดที่สำคัญของฮอบส์ มีดังนี้

  * ไม่เชื่อวิธีหาเหตุผลและวิธีศึกษาแบบอุปนัย ต้องใช้วิธีคณิตศาสตร์หรือเรขาคณิตเป็นสำคัญ
  * เชื่อในความเสมอภาคระหว่างบุคคล
  * ปฏิเสธทฤษฎีเทวสิทธิ์ แต่เชื่อในทฤษฎีสัญญาประชาคม
  * กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในรัฐ แต่รัฏฐาธิปัตย์ควรอยู่เหนือกฎหมาย
  * ปรัชญากฎหมายธรรมชาติเป็นเรื่องเพ้อฝัน
  * การนับถือศาสนา เป็นความเกรงกลัวในอำนาจที่มองไม่เห็น
  * มนุษย์มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากรัฏฐาธิปัตย์ การที่ราษฎรยอมรับอำนาจของรัฏฐาธิปัตย์ นั้น เป็นเรื่องของสัญญาประชาคม


กำเนิดแนวความคิดกฎหมายมหาชน
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศภาคพื้นยุโรป
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศคอมมอนลอว์
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
ความหมายของกฎหมายมหาชน
ประเภทของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บทบาทของนักปรัชญาในการพัฒนากฎหมายมหาชน
นักปรัชญาสมัยกรีก
นักปรัชญาสมัยโรมัน
นักปรัชญาสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
นักปรัชญาหลังสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
วิวัฒนาการแนวความคิดเรื่องกำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐ
ปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตย
ประวัติของรัฐธรรมนูญ
อำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญไทย
การแก้ไขและยกเลิกรัฐธรรมนูญ
โครงร่างของรัฐธรรมนูญ
รูปของรัฐและรูปแบบของประมุขของรัฐ
วิวัฒนาการระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
ลักษณะของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย