Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายมหาชน

อำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ

1. อำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ หมายถึง อำนาจทางการเมืองของคณะบุคคล หรือบุคคลที่อยู่ในฐานะบันดาลให้มีรัฐธรรมนูญขึ้นได้สำเร็จ โดยนัยนี้ ผู้ที่จัดให้มีรัฐธรรมนูญจึงหมายถึง “รัฏฐาธิปัตย์” หรือผู้อยู่ในฐานะอย่างรัฏฐาธิปัตย์

2. คตินิยมแบบลัทธิเทวสิทธิราชย์ (The Divine Right Theory) มีสาระสำคัญว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกกษัตริย์ให้เป็นผู้นำประเทศ และทรงวางกฎเกณฑ์การปกครองประเทศไว้ให้ อำนาจทั้งปวงของกษัตริย์ย่อมหลั่งไหลจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

3. เมื่อคตินิยมแบบลัทธิเทวสิทธิราชย์เสื่อมลง เกิดมีแนวความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับผู้มีอำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ

4. ตัวอย่างรัฐธรรมนูญประเภทประมุขของรัฐเป็นผู้จัดให้มีขึ้น ได้แก่

5. สำหรับประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีการปกครองแบบพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ จนถึงกับมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้น 2 ฉบับ คือ

6 ตัวอย่างรัฐธรรมนูญประเภทผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นผู้จัดให้มีขึ้น

7. ตัวอย่างรัฐธรรมนูญประเภทราษฎรเป็นผู้จัดให้มีขึ้น

8. ตัวอย่างรัฐธรรมนูญประเภทประมุขของรัฐ คณะปฏิวัติและราษฎรร่วมกันจัดให้มีขึ้น

9. ตัวอย่างรัฐธรรมนูญประเภทผู้มีอำนาจจากรัฐภายนอกจัดให้มีขึ้น

อำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญ

1. ในทางทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นถือว่า อำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจที่ควบคู่กับอำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถแบ่งแยกประเภทผู้มีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญ ดังนี้

2. ในประเทศไทย เคยมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญสองครั้ง

3. ผลดีของการร่างรัฐธรรมนูญ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ คือ

การจัดทำรัฐธรรมนูญ

1. รัฐธรรมนูญที่เป็นเจ้าตำรับในเวลานี้มี 4 ฉบับ คือ

2. ทุกวันนี้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นเจ้าตำรับรัฐธรรมนูญในนานาประเทศกันอย่างแพร่หลาย เช่น หลักเกณฑ์ที่ว่า การปกครองแบบประชาธิปไตย คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

3. รัฐธรรมนูญสมัยใหม่มักมีข้อความยืดยาวมากกว่ารัฐธรรมนูญสมัยเก่า เนื่องจาก

4. น่าสังเกตว่า รัฐธรรมนูญของประเทศที่เพิ่งได้เอกราชจากอังกฤษ มักมีข้อความยาวและมีหลายมาตรา ที่เป็นเช่นนี้น่าจะด้วยเหตุที่ว่า ต้องการทดแทนการอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นชิ้นเป็นอัน

5. การร่างรัฐธรรมนูญให้มีข้อความสั้นหรือยาวอย่างไรนั้น มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

6. การจัดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในร่างรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่แนวทางการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นนั้นอาจทำได้หลายรูปแบบ ดังนี้

7. ตามรัฐธรรมนูญของไทย ถ้าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า สมควรให้ประชาชนออกเสียงแสดงประชามติ ควรปฎิบัติดังนี้

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปกครองประเทศ ซึ่งแยกออกมาบัญญัติรายละเอียดต่างหากไปจากรัฐธรรมนูญ มีผลดีคือ

  1. ทำให้การร่างรัฐธรรมนูญสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว
  2. ทำให้รัฐธรรมนูญมีข้อความและรายละเอียดน้อยจดจำง่าย
  3. ทำให้การแก้ไขกฎเกณฑ์รายละเอียดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ง่าย
  4. ทำให้สามารถวางรายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การปกครองได้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง

2. ตัวอย่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น


กำเนิดแนวความคิดกฎหมายมหาชน
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศภาคพื้นยุโรป
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศคอมมอนลอว์
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
ความหมายของกฎหมายมหาชน
ประเภทของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บทบาทของนักปรัชญาในการพัฒนากฎหมายมหาชน
นักปรัชญาสมัยกรีก
นักปรัชญาสมัยโรมัน
นักปรัชญาสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
นักปรัชญาหลังสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
วิวัฒนาการแนวความคิดเรื่องกำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐ
ปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตย
ประวัติของรัฐธรรมนูญ
อำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญไทย
การแก้ไขและยกเลิกรัฐธรรมนูญ

โครงร่างของรัฐธรรมนูญ
รูปของรัฐและรูปแบบของประมุขของรัฐ
วิวัฒนาการระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
ลักษณะของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com