สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายมหาชน

รัฐธรรมนูญไทย

1. หากจะนับจำนวนกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งหมดในประเทศไทย ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับที่ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2521 รวมทั้งสิ้น 20 ฉบับ แต่ที่นับเป็นฉบับสำคัญนั้นมีเพียง 13 ฉบับ ดังนี้

 1. ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475
 2. ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475
 3. ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489
 4. ฉบับที่ 7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2490
 5. ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2492
 6. ฉบับที่ 12 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2495
 7. ฉบับที่ 13 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502
 8. ฉบับที่ 14 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511
 9. ฉบับที่ 15 ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2515
 10. ฉบับที่ 16 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517
 11. ฉบับที่ 18 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2519
 12. ฉบับที่ 19 ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2520
 13. ฉบับที่ 20 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521

2. ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับ ได้แก่

 1. รัฐธรรมนูญฉบับแรก (ฉบับที่ 1) ของไทยเป็นฉบับชั่วคราว มีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน
 2. รัฐธรรมนูญที่จัดทำโดย “สภาร่างรัฐธรรมนูญ” มี 2 ฉบับ (ฉบับที่ 11, 14)
 3. รัฐธรรมนูญที่จัดทำโดย “สภาผู้แทนราษฎร หรือสภานิติบัญญัติ” มี 4 ฉบับ (ฉบับที่ 2, 6, 16, 20)
 4. รัฐธรรมนูญที่จัดทำโดย “คณะรัฐประหาร คณะบริหารประเทศชั่วคราว คณะปฏิวัติ คณะปฏิรูป การปกครองแผ่นดิน” มี 6 ฉบับ (ฉบับที่ 7, 12, 13, 15,18, 19)
 5. รูปแบบรัฐสภา ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นแบบ 2 สภา คือ “สภาผู้แทนราษฎร” และ “วุฒิสภา” มีทั้งสิ้น 6 ฉบับ (ฉบับที่ 6, 7, 11, 14, 16, 20)
 6. รัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 ถือว่าเป็นประชาธิปไตยมาก ในเรื่องของการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม กับกิจกรรมทางการเมือง
 7. รัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 และฉบับที่ 16 ถือว่าเป็นประชาธิปไตยมาก ในเรื่องวิธีการจัดทำ และการคุ้ม ครองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง


กำเนิดแนวความคิดกฎหมายมหาชน
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศภาคพื้นยุโรป
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศคอมมอนลอว์
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
ความหมายของกฎหมายมหาชน
ประเภทของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บทบาทของนักปรัชญาในการพัฒนากฎหมายมหาชน
นักปรัชญาสมัยกรีก
นักปรัชญาสมัยโรมัน
นักปรัชญาสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
นักปรัชญาหลังสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
วิวัฒนาการแนวความคิดเรื่องกำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐ
ปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตย
ประวัติของรัฐธรรมนูญ
อำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญไทย
การแก้ไขและยกเลิกรัฐธรรมนูญ
โครงร่างของรัฐธรรมนูญ
รูปของรัฐและรูปแบบของประมุขของรัฐ
วิวัฒนาการระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
ลักษณะของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย