สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายมหาชน

การแก้ไขและยกเลิกรัฐธรรมนูญ

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไม่ว่าโดยการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือโดยการเพิ่มเติมข้อความใหม่เข้าไป

2. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ห้ามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง มักเป็นเรื่องต่อไปนี้

 • ลักษณะรัฐบาลแบบสาธารณรัฐ - บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของราษฎรบางเรื่อง
 • อาณาเขตประเทศ - ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของมลรัฐกับรัฐบาลกลาง
 • ศาสนาประจำชาติ - ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองแบบสังคมนิยม
 • ความเป็นเอกภาพ

3. รัฐธรรมนูญ อาจแก้ไขได้ใน 2 วิธี คือ

 1. แบบแก้ไขได้ง่าย หมายถึง รัฐธรรมนูญอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยเงื่อนไขเช่นเดียวกับกฎหมายธรรมดา เช่น รัฐธรรมชาติของอังกฤษ อิสราเอล นิวซีแลนด์
 2. แบบแก้ไขได้ยาก หมายถึง รัฐธรรมนูญที่มีกระบวนการแก้ไขสลับซับซ้อนแยะยุ่งยากกว่ากฎหมายธรรมดา เช่นรัฐธรรมนูญของสวิตเซอร์แลนด์ นอรเวย์ เดนมาร์ก

4. กระบวนการควบคุมการแก้ไขรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรให้มีลักษณะเป็นการแก้ไขยาก กระทำได้ดังนี้

 1. การควบคุมผู้เสนอแก้ไข
 2. การควบคุมผู้ดำเนินการพิจารณาแก้ไข
 3. การควบคุมวิธีการแก้ไข
 4. การควบคุมระยะเวลาการแก้ไข
 5. การให้ประมุขของรัฐบาลหรือประชาชนเข้ามามีส่วนในการแก้ไข

5. การแก้ไขรัฐธรรมนูญไทย ถือว่ามีวิธีการแก้ไขที่ยากกว่าการแกไขกฎหมายอื่น มีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ริเริ่มเสนอของแก้ไข ต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
 2. รูปแบบที่เสนอขอแก้ไข ต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
 3. การพิจารณาแก้ไข ให้ทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยพิจารณาเป็น 3 วาระ คือ วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ วาระที่สองขั้นพิจารณารียงลำดับมาตรา และวาระที่สามขั้นสุดท้ายเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นชอบ
 4. การประกาศใช้ โดยนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

6. การห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเด็ดขาดคงทำไม่ได้ เพราะจะเป็นการยั่วยุให้ผู้ประสงค์จะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญได้ แต่ควรกำหนดเป็นข้อห้ามการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราไว้

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

1. การยกเลิกรัฐธรรมนูญ หมายถึง กระบวนการเลิกใช้รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรทั้งฉบับ ซึ่งกระทำได้ 2 วิธี

 1. การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิถีทางรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นในกรณีที่มีข้อความอันเป็นหลักสำคัญของรัฐธรรมนูญไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ หรือไม่สอดคล้องกับจิตใจของประชาชนในขณะนั้น
 2. การยกเลิกรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นโดยการปฏิวัติหรือรัฐประหาร

2. โดยหลักการ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น จะบัญญัติข้อความให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่กำลังใช้อยู่หรือไม่ก็ได้

3. หลัก Lex Posterior Derogat Legi Priori หมายถึง หลักการที่ว่าในบรรดากฎหมายที่มีฐานะเท่ากัน กฎหมายที่มาทีหลังย่อมยกเลิกกฎหมายที่มีมาก่อนได้

4. การปฏิวัติ (Revolution) คือ พฤติการณ์ในการเลิกล้มหรือล้มล้างระบอบการปกครองหรือรัฐบาลซึ่งครองอำนาจอยู่แล้วนั้น โดยใช้กำลังบังคับ แล้วสถาปนาระบอบการปกครองหรือจัดตั้งรัฐบาลใหม่

5. การรัฐประหาร (Coup d’ Etat) หมายถึง การใช้กำลังหรือการกระทำอันมิชอบเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

6. ในทางทฤษฎีนั้น การปฏิวัติมีความหมายแตกต่างจากรัฐประหาร 2 ประการ คือ

 1. การปฏิวัติเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบหนึ่ง ไปสู่ระบอบหนึ่ง หรือมีการล้มล้างสถาบันประมุขเพื่อเปลี่ยนรูปแบบประมุขแห่งรัฐ ในขณะที่รัฐประหาร หมายความแต่เพียงการเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารประเทศโดยฉับพลัน
 2. การปฏิวัตินั้น ผู้กระทำการมักได้แก่ประชาชนที่รวมตัวกันขึ้น หรือคณะบุคคลดำเนินการ ส่วนการรัฐประหารนั้น ผู้กระทำการมักได้แก่บุคคลสำคัญในคณะรัฐบาลหรือมีส่วนอยู่ในรัฐบาล หรือคณะทหาร

7. ในทางปฏิบัตินั้น คณะผู้ก่อการรัฐประหารในประเทศไทยไม่ว่าจะเรียกตนเองว่า คณะราษฎร์ คณะรัฐประหาร คณะปฏิวัติ หรือคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน อย่างไรก็ได้ เพราะผลในทางกฎหมายย่อมเหมือนกันคือ ผู้กระทำการสำเร็จย่อมเป็น รัฏฐาธิปัตย์

8. ผลทางกฎหมายที่สำคัญที่สุดอันเกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารที่กระทำสำเร็จคือ คณะปฏิวัติหรือรัฐประหารย่อมทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย กล่าวคือ อำนาจอธิปไตยซึ่งเดิมเคยเป็นของผู้อื่น ก็จะเปลี่ยนมือมาอยู่ที่คณะปฏิวัติหรือรัฐประหารนี้ทันที อันก่อให้เกิดผลย่อยๆ ดังนี้คือ

 1. ในทางรัฐศาสตร์นั้นถือว่า เมื่อปฏิวัติรัฐประหารสำเร็จแล้ว สถาบันการเมือง เช่น รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ย่อมถูกยกเลิกเพิกถอนไปในตัว
 2. เมื่อคณะปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นรัฏฐาธิปัตย์แล้ว ความผิดฐานกบฏก็ดีหรือฐานอื่นก็ดี ย่อมถูกลบล้างไปหมด โดยถือเสมือนหนึ่งไม่เคยกระทำผิดมาก่อน


กำเนิดแนวความคิดกฎหมายมหาชน
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศภาคพื้นยุโรป
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศคอมมอนลอว์
พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
ความหมายของกฎหมายมหาชน
ประเภทของกฎหมายมหาชน
บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
บทบาทของนักปรัชญาในการพัฒนากฎหมายมหาชน
นักปรัชญาสมัยกรีก
นักปรัชญาสมัยโรมัน
นักปรัชญาสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
นักปรัชญาหลังสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
วิวัฒนาการแนวความคิดเรื่องกำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐ
ปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตย
ประวัติของรัฐธรรมนูญ
อำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญไทย
การแก้ไขและยกเลิกรัฐธรรมนูญ
โครงร่างของรัฐธรรมนูญ
รูปของรัฐและรูปแบบของประมุขของรัฐ
วิวัฒนาการระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ
แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรนิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตย
ลักษณะของรัฐสภา
การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย