วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

แนวปะการัง

ความสำคัญของแนวปะการัง
ประเภทของแนวปะการัง
สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
ชีววิทยาของปะการัง
แนวปะการังที่สำคัญของประเทศไทย
สภาวะความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
สาเหตุความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
การฟื้นฟูแนวปะการัง
ข้อควรพิจารณาในการฟื้นฟูแนวปะการัง

สาเหตุความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง

     ในปัจจุบันนี้แนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันหลายแห่งกำลังตกอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การใช้ระเบิด การใช้สารเคมีต่างๆ เพื่อที่จะจับปลาในแนวปะการัง การทิ้งขยะลงในทะเล การเหยียบย่ำ และการสัมผัสจากนักท่องเที่ยว การทิ้งสมอเรือ การปกคลุมของตะกอนจากการก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้น้ำทะเลขุ่น ปะการังไม่สามารถเจริญเติบโตได้ น้ำเสียและน้ำทิ้งจากการอุปโภคและบริโภคของแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนั้นสาเหตุที่ปะการังเสื่อมโทรมก็จะเกิดจากธรรมชาติเอง เช่น การเกิดพายุในทะเล ซึ่งความแรงของคลื่นและกระแสน้ำจะเป็นตัวทำลายแนวปะการัง การระบาดของดาวมงกุฎหนาม ซึ่งกินปะการังเป็นอาหาร และการเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวเป็นต้น การใช้ประโยชน์จากแนวปะการังของมนุษย์ ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการังในหลายบริเวณ และสภาพความเสื่อมโทรมของแนวปะการังเกือบทุกบริเวณมีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้น เป็นเหตุในแนวปะการังของประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤต จนทำให้ต้องมีการวางแผนที่จัดการกับแนวปะการัง การอนุรักษ์ปะการัง และการเร่งฟื้นฟูสภาพปะการังให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย