วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

แนวปะการัง

ความสำคัญของแนวปะการัง
ประเภทของแนวปะการัง
สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
ชีววิทยาของปะการัง
แนวปะการังที่สำคัญของประเทศไทย
สภาวะความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
สาเหตุความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
การฟื้นฟูแนวปะการัง
ข้อควรพิจารณาในการฟื้นฟูแนวปะการัง

การฟื้นฟูแนวปะการัง

การดำเนินการด้านการฟื้นฟูแนวปะการังอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้แบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่ลงเกาะให้กับตัวอ่อนปะการังที่มีอยู่ในธรรมชาติ และการย้ายปลูกปะการัง ในการเพิ่มพื้นที่ลงเกาะให้กับตัวอ่อน ได้มีการศึกษาถึงความเหมาะสมของพื้นที่ลงเกาะรูปแบบต่างๆ รวมทั้งศึกษาโครงสร้างประชากรปลาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณโครงสร้างแท่งคอนกรีตที่ใช้เป็นแหล่งลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และการทดลองปรับปรุงรูปแบบของพื้นที่ลงเกาะ สำหรับตัวอ่อนปะการัง ส่วนการย้ายปะการังได้มีการศึกษาวิธีการย้ายปลูกปะการังเขากวาง และปะการังก้อน ผลของการย้ายปะการังออกจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งพันธุ์ และการทดลองใช้กิ่งปะการังที่แตกหักในธรรมชาติเป็นแหล่งพันธุ์ ในการฟื้นฟูแนวปะการัง

จากการศึกษาและการดำเนินงานในการฟื้นฟูแนวปะการังของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยแบ่งการฟื้นฟูแนวปะการังออกเป็น 2 วิธี ได้ผลดังนี้

1. การเพิ่มพื้นที่ลงเกาะให้กับตัวอ่อนปะการังที่มีอยู่ในธรรมชาติ
วิธีนี้เหมาะสมกับบริเวณที่มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปะการัง รวมทั้งมีตัวอ่อนปะการังในธรรมชาติมากเพียงพอที่จะลงเกาะในบริเวณนั้นๆ แต่ลักษณะพื้นทะเลเปลี่ยนไปจากเดิม เช่นหลังจากแนวปะการังถูกทำลายโดยพายุ พื้นเปลี่ยนสภาพเป็นทรายหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่มั่นคงพอที่ตัวอ่อนปะการังจะลงเกาะและเจริญเติบโต ทางสถาบันได้ทำการทดลองเพิ่มพื้นที่ลงเกาะให้กับตัวอ่อนของปะการังในบริเวณเกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ต โดยวางแท่งคอนกรีตเป็นรูปสามเหลี่ยม(คล้ายหมอนขวาน) ขนาด 50x50x50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แท่งคอนกรีตมีลักษณะเป็นทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาดแตกต่างกันไป คือ 10 15 และ 20 เซนติเมตรเพื่อให้แท่งคอนกรีตมีความซับซ้อนแตกต่างกัน

หลังจากวางแท่งคอนกรีตเป็นเวลา 25 เดือนพบว่าแท่งคอนกรีตที่มีความซับซ้อนมากจะมีจำนวนโคโลนีของปะการังที่ลงมาเกาะมากกว่าแท่งคอนกรีตที่มีความซับซ้อนน้อย โดยโคโลนีของปะการังที่ลงเกาะบนแท่งคอนกรีตมีค่าอยู่ในช่วง 15-38 โคโลนีต่อตารางเมตร ซึ่งมากกว่าโคโลนีที่ลงเกาะตามธรรมชาติซึ่งมีค่าเฉลี่ยเพียง 4 โคโลนีต่อตารางเมตร (นลินีและคณะ, 2546)

2. การฟื้นฟูสภาพแนวปะการังโดยการย้ายปลูก
จากการทดลองของสถาบันโดยการทดลองย้ายปลูกปะการังเขากวางได้ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูสภาพแนวปะการังโดยการย้ายปลูก ซึ่งใช้เวลา แรงงาน รวมทั้งงบประมาณต่ำกว่าการเพิ่มพื้นที่ลงเกาะ และเห็นผลชัดเจนในเวลาอันสั้น เมื่อเทียบกับการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังตามธรรมชาติในระยะแรกสถาบันได้ทำการศึกษาวิธีการย้ายกิ่งปะการังเขากวาง ที่ประหยัดแรงงาน เวลา และอัตราการรอดที่สูงที่สุด โดยกิ่งปะการังที่ใช้ในการย้ายปลูก จะต้องมีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร จากการเปรียบเทียบการขนย้าย 3 วิธี โดยใช้เวลาในการขนย้ายประมาณ 90 นาที จากแนวปะการังที่เป็นแหล่งพันธุ์ 2 แหล่ง พบว่าปะการังที่ย้ายโดยการแช่น้ำทะเลตลอดเวลา จะมีอัตราการรอดที่สูงที่สุด รองลงมาคือ ไว้ในที่แห้งโดยใช้น้ำทะเลรดเป็นระยะ และการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำห่อกิ่งปะการังไว้ตามลำดับ อย่างไรก็ตามอัตราการรอด ของปะการังที่ขนย้ายแต่ละวิธีมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติแต่จะพบความแตกต่างของอัตราการรอดระหว่างบริเวณที่นำปะการังไปย้ายปลูก ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของแหล่งพันธุ์ปะการัง

วิธีการย้ายปลูกก็จะมี 2 แบบ แบบแรกคือการเอากิ่งปะการังที่ได้ ไปผูกติดกลับโครงเหล็ก เพื่อยึดให้ปะการังอยู่กับที่ไปเคลื่อนไหวไปตามกระแสน้ำ แล้ววางไว้กับพื้นที่ท้องทะเล แบบที่สอง คือ การนำกิ่งปะการังที่ได้มาใส่ในถ้วยพลาสติก และใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ และทราย ในอัตราส่วน 3:1:1 เป็นตัวยึด แล้วเอาไปว่างบนโครงเหล็กที่ดัดให้พอดีกับถ้วย แล้วนำไปวางในพื้นท้องทะเล (นลินีและคณะ, 2546)

ข้อดีและข้อเสียในการฟื้นฟูแนวปะการังในแต่ละวิธี

การเพิ่มพื้นที่ลงเกาะให้กับตัวอ่อนปะการังที่มีอยู่ในธรรมชาติ

ข้อดี
1. ไม่ทำลายแหล่งปะการังอื่นๆ
2. มีความหลากหลายของชนิดปะการังตามธรรมชาติ
3. ทนต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม เนื่องจากมีปะการังหลายชนิดลงเกาะเองตาม ธรรมชาติ

ข้อเสีย

1. ค่าใช้จ่ายสูง ใช้แรงงานมาก
2. ใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล
3. ถ้าทำโดยไม่ระวัง วัสดุที่วางอาจทำลายแนวปะการังใกล้เคียงที่ยังมีชีวิต
4. ต้องมีข้อมูลพื้นที่ในบริเวณที่จะทำมากพอสมควร เนื่องจากง่ายต่อการสูญเสีย เช่น จม ทราย ถูกพัดพาโดยกระแสคลื่น มีตะกอนปกคลุม รูปแบบวัสดุไม่เหมาะสมต่อการลง เกาะของตัวอ่อนปะการัง

การย้ายปลูก

ข้อดี
1. ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา เห็นผลรวดเร็ว
2. สามารถเลือกชนิดปะการังที่จะย้าย และกำหนดพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูได้
3. ใช้ในการย้ายปะการังออกจากพื้นที่ที่จะได้นับการรบกวนได้
4. ง่ายต่อการดัดแปลงวัสดุที่ใช้ได้ตามความเหมาะสม

ข้อเสีย
1. มีอัตราการตายของปะการังที่ย้ายสูง หากทำโดยขาดความระมัดระวัง
2. เป็นการทำลายแนวปะการังในแหล่งพันธุ์ ในกรณีที่ทำการย้ายปะการังออกจากแหล่ง พันธุ์มากเกินไป
3. มักใช้ปะการังที่เจริญเติบโตเร็วและทนต่อการย้าย จึงทำให้ขากความหลากหลายตาม ธรรมชาติของชนิดปะการังในบริเวณที่ฟื้นฟู

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย