วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

การทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้จากการทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักการเลือกวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชนิดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะวิธีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้จากการทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการทำวิจัยอย่างยิ่งผู้เขียนขอสรุปจากทฤษฎี ข้อค้นพบข้อเสนอแนะจากนักวิจัยต่าง ๆ และเสนอเป็นข้อ ๆ ดังนี้

  1. ทำให้เข้าใจแนวความคิด ทฤษฎีและแนวทางดำเนินการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิจัย อันจะนำมาสู่การปรับปรุงงานวิจัยที่กำลังจะทำให้ดีขึ้น
  2. ทำให้การวิจัยไม่ซ้ำกับผู้อื่นที่ทำวิจัยไปแล้ว เมื่อมีการทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยไว้มาก ก็ยิ่งจะทำให้มีความรู้มากขึ้นว่ามีใครทำเรื่องอะไรไว้บ้าง เป็นต้น
  3. ทำให้ทราบผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น ทำในลักษณะไหน ศึกษากว้าง – แคบแค่ไหน หรือศึกษาในแง่มุมใด ผลการศึกษาพบอะไรบ้าง ซึ่งข้อค้นพบของงานวิจัยที่ผ่านมา จะนำมาประกอบการอภิปรายผลงานของงานวิจัยของผู้วิจัยด้วย
  4. ช่วยทำให้ตั้งสมมติฐานในการวิจัยได้ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะการตั้งสมมติฐานในการวิจัยนั้นต้องอาศัยข้อมูล ข้อค้นพบและผลการวิจัยก่อน ๆ มาสนับสนุน

การทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้วิจัยทำวิจัยในเรื่องนั้น ๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา สภาพปัญหา สมมติฐานการออกแบบวิจัย การแปลความหมาย และการสรุปผลการวิจัยหรือพูดง่าย ๆ ก็คือ เป็นประโยชน์ ต่อการวิจัยทุกขั้นตอน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย