วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

การทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้จากการทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักการเลือกวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชนิดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะวิธีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักการเลือกวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลงานวรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีอยู่มากมายในแต่ละสาขา การเลือกใช้วรรณคดี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะต้องเลือกผลงานอย่างระมัดระวังและเลือกผลงานที่มีคุณภาพ รายงานการวิจัยแต่ละฉบับเป็นผลงานของมนุษย์ ซึ่งมีทั้งผิดพลาดน้อย ผิดพลาดมาก ผู้อ่านจะต้องอ่านอย่างเลือกสรรและวิพากษ์วิจารณ์ ( Critical reading ) ซึ่งใช้ความคิดเป็นอิสระของตนเองวิเคราะห์ตัดสินความเป็นเหตุเป็นผล โดยมิยอมให้ผู้เขียนกล่อมเกลาและล้างสมองได้อย่างไม่สมควรแก่เหตุ

การใช้วิทยานิพนธ์ ผู้ใช้จะต้องเลือกใช้อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้เพราะคุณภาพของวิทยานิพนธ์แตกต่างกัน เนื่องจากอาจารย์แต่ละคณะ แต่ละสถาบัน มีนโยบายเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์จึงแตกต่างกัน หากผู้วิจัยนำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพต่ำมาเป็นตัวอย่าง มาศึกษา อาจจะพบกับอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ในการทำวิจัยได้ นอกจากนี้ ในเรื่องหลักในการเลือกวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยังมีนักวิจัยหลายท่านได้รวบรวมเอาหลักการน่าสนใจ ดังนี้

 

  1. พยายามแสวงหาวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด โดยการศึกษา เนื้อหา ทฤษฎี หลักการ วิธีการวิจัย ผลการวิจัยที่ค้นพบ
  2. พิจารณาถึงความทันสมัยของวรรณคดีและผลงานวิจัยที่นำมาศึกษา
  3. พิจารณาคัดเอาเนื้อหาสาระ ผลการศึกษาไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตนเอง
  4. พิจารณาเลือกวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยให้ตรงกับงานวิจัยที่กำลัง ทำอยู่
  5. ศึกษาวรรณคดีและผลงานวิจัยแบบวิเคราะห์ ดูความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่ศึกษา

ผู้เขียนเขียนข้อความขัดแย้งกับตนเองหรือไม่ ได้ข้อมูลมาอย่างไร ประชากรและหรือกลุ่มตัวอย่างมีมากน้อยเพียงไรเพียงพอต่อการตอบคำถามหรือไม่ น่าเชื่อถือหรือไม่เพียงไร ข้อสรุปมีเหตุผลหรือไม่อย่างไร เป็นต้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย