วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

การทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้จากการทบทวนวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักการเลือกวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชนิดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะวิธีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักการเลือกวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลงานวรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีอยู่มากมายในแต่ละสาขา การเลือกใช้วรรณคดี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะต้องเลือกผลงานอย่างระมัดระวังและเลือกผลงานที่มีคุณภาพ รายงานการวิจัยแต่ละฉบับเป็นผลงานของมนุษย์ ซึ่งมีทั้งผิดพลาดน้อย ผิดพลาดมาก ผู้อ่านจะต้องอ่านอย่างเลือกสรรและวิพากษ์วิจารณ์ ( Critical reading ) ซึ่งใช้ความคิดเป็นอิสระของตนเองวิเคราะห์ตัดสินความเป็นเหตุเป็นผล โดยมิยอมให้ผู้เขียนกล่อมเกลาและล้างสมองได้อย่างไม่สมควรแก่เหตุ

การใช้วิทยานิพนธ์ ผู้ใช้จะต้องเลือกใช้อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้เพราะคุณภาพของวิทยานิพนธ์แตกต่างกัน เนื่องจากอาจารย์แต่ละคณะ แต่ละสถาบัน มีนโยบายเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์จึงแตกต่างกัน หากผู้วิจัยนำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพต่ำมาเป็นตัวอย่าง มาศึกษา อาจจะพบกับอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ในการทำวิจัยได้ นอกจากนี้ ในเรื่องหลักในการเลือกวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยังมีนักวิจัยหลายท่านได้รวบรวมเอาหลักการน่าสนใจ ดังนี้

 

  1. พยายามแสวงหาวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด โดยการศึกษา เนื้อหา ทฤษฎี หลักการ วิธีการวิจัย ผลการวิจัยที่ค้นพบ
  2. พิจารณาถึงความทันสมัยของวรรณคดีและผลงานวิจัยที่นำมาศึกษา
  3. พิจารณาคัดเอาเนื้อหาสาระ ผลการศึกษาไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตนเอง
  4. พิจารณาเลือกวรรณคดีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยให้ตรงกับงานวิจัยที่กำลัง ทำอยู่
  5. ศึกษาวรรณคดีและผลงานวิจัยแบบวิเคราะห์ ดูความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่ศึกษา

ผู้เขียนเขียนข้อความขัดแย้งกับตนเองหรือไม่ ได้ข้อมูลมาอย่างไร ประชากรและหรือกลุ่มตัวอย่างมีมากน้อยเพียงไรเพียงพอต่อการตอบคำถามหรือไม่ น่าเชื่อถือหรือไม่เพียงไร ข้อสรุปมีเหตุผลหรือไม่อย่างไร เป็นต้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย