สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์  >>

ข้าว

      “ข้าว” หมายถึงพืชประจำถิ่นที่เป็นอาหารหลักของชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายชาติ เมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลน หรือเมื่อประเทศประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ การปลูกข้าวไม่อาจทำได้ตามฤดูกาล ผลผลิตไม่เพียงพอ ก็จะเกิดปัญหาวิกฤติการณ์ขาดแคลนข้าวสำหรับการบริโภค ข้าวจึงมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่นับแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ในอดีตมักจะเกิดปัญหาการขาดแคลนข้าวเสมอจนมีคำกล่าวเป็นสุภาษิตว่า “ข้าวยากหมากแพง” ซึ่งหากในปีใดเกิดปัญหาดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของรัฐบาลอย่างรุนแรง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศตกอยู่ในภาวะสงคราม ข้าวนับเป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญต่อกองทัพและประชาชน จึงเป็นที่มาของการตรากฎหมายเกี่ยวกับข้าว การควบคุมการผลิต การค้าข้าว การเคลื่อนย้ายของข้าว รวมทั้งการค้าข้าวระหว่างประเทศ เพื่อให้รัฐสามารถควบคุมปริมาณข้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ ดังนั้น การอธิบายคำว่า “ข้าว” ในบทต่อไป จึงจะได้กล่าวถึงความหมายของคำว่า “ข้าว” ประวัติความเป็นมาของข้าวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เหตุผลการตรากฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย กระบวนการปฏิบัติ รวมทั้งความเชื่อมโยงของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายคำว่า “ข้าว” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้าว และการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วย “ข้าว”

ความหมายคำว่าข้าว
ประวัติและความเป็นมาของข้าว
ประวัติข้าวของโลก
ประวัติของข้าวไทย
ข้าวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
พิธีกรรมความเชื่อ
การปลูกข้าว
ประเภทของข้าว
คุณประโยชน์และความสำคัญของข้าว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย