ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คัมภีร์ของศาสนาคริสต์

พระวรสาร 4 คัมภีร์ (The Gospels)
หลักคำสอนของศาสนาคริสต์
คัมภีร์ไบเบิล
ภาคพันธสัญญาเดิม
พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

พันธสัญญาใหม่ (The New Testament) เป็นพระธรรมที่ถูกเขียนขึ้นภายหลังจากการประสูติของพระเยซู มีจำนวน 27 เล่ม ดังนี้

1. พระวรสารนักบุญมัทธิว - นักบุญมัทธิวอีแวนเจลลิส
2. พระวรสารนักบุญมาระโก - นักบุญมาระโกอีแวนเจลลิส
3. พระวรสารนักบุญลูกา - นักบุญลูกาอีแวนเจลลิส
4. พระวรสารนักบุญยอห์น - นักบุญยอห์นอีแวนเจลลิส
5. หนังสือกิจการอัครสาวก ในหนังสือนี้ ได้เน้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรในยุคแรกเริ่ม ภายหลังการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าแล้ว อัครสาวกได้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ต่อมา โดยได้เล่าถึงการต้อนรับบ้าง การกีดกันบ้าง การเบียดเบียนพระศาสนจักรในรูปแบบต่างๆบ้าง นอกจากนั้น จะได้พบเรื่องราวของบุคคลสำคัญในศาสนาบางคนเช่น การเป็นปฐมมรณสักขีของ นักบุญสเทเฟน และที่สำคัญคือ การเบียดเบียนพระศาสนจักร และการกลับใจของนักบุญเปาโล6. จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโรม
7. จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1
8. จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2
9. จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวกาลาเทีย
10. จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
11. จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟีลิปปี
12. จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโคลิสี
13. จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1
14. จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2
15. จดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1
16. จดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2
17. จดหมายนักบุญเปาโล ถึงทิตัส
18. จดหมายนักบุญเปาโล ถึงฟิโลโมน
19. จดหมายถึงชาวฮิบรู
20. จดหมายของนักบุญยากอบ
21. จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1
22. จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2
23. จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1
24. จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2
25. จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3
26. จดหมายของนักบุญยูดา
27. หนังสือวิวรณ์ โดยนักบุญยอห์น นิพนธ์โดยนักบุญยอห์น อัครสาวก ตามพระคัมภีร์กล่าวว่า นักบุญยอห์นได้นิพนธ์ขึ้นตามนิมิตของท่าน และเป็นภาษาสัญลักษณ์ทั้งหมด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย