ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์

บทนำ
ความเป็นมาพอสังเขป
ประวัติเกี่ยวกับผู้รจนา
รูปแบบและวิธีการรจนาคัมภีร์สัททนีติ
สาระสำคัญในสัททนีติ ปทมาลา
ส่วนที่เป็นเนื้อหาย่อย
เนื้อหาสาระโดยสังเขป

ส่วนที่เป็นเนื้อหาย่อย

 1. แสดงข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ "โภติ" ศัพท์ว่า "ในกรณีที่สัมพันธ์เข้ากับบทกัตตา บทนั้นจะต้องเป็นกิริยาอาขยาต, ถ้าสัมพันธ์เข้ากับบทกิริยาจะต้องเป็นบทนาม
 2. แสดงข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของหมวดวิภัตติว่า ในคัมภีร์สันสกฤตนั้น จะต้องมีหมวดวิภัตติถึง 10 หมวด จึงจะครอบคลุมและบริบูรณ์ ส่วนในภาษาบาลี ใช้เพียงแค่ 8 หมวด ก็เป็นอันบริบูรณ์
 3. แสดงข้อวินิจฉัยการใช้โวหารคำเรียกไวยากรณ์เกี่ยวกับคำว่า "พหูพจน์"ว่าเป็นสำนวนในสันสกฤต ส่วนในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา (อรรถกถา, ฎีกา) นิยมเรียกว่า ปุถุวจนะ หรือ อเนกวจนะ เท่าที่แสดงมานี้ - คงพอสรุปได้ว่า คัมภีร์สัททนีติ ปทมาลา เป็นมหาไวยากรณ์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัตินานัปประการ อาทิ เช่น
  - เป็นแหล่งสืบค้นหาวิธีการเรียนรู้ภาษาบาลีที่ถูกต้อง และทำให้ผู้ศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก, อรรถกถา, ฎีกา และปกรณ์พิเศษอื่นๆ
  - เป็นคัมภีร์ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในทุกกระบวนของการเรียนรู้ภาษาบาลี
  - เป็นคัมภีร์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ภาษาบาลี
  - เป็นคัมภีร์ที่สามารถรับประกัน และสร้างความมั่นใจในการนำภาษาบาลีไปใช้แก่นักศึกษา ตลอดถึงครูอาจารย์ทุกระดับ

ดังที่ท่านอาจารย์ผู้รจนา ได้กล่าวถึงความสำคัญของคัมภีร์สัททนีติไว้ในตอนต่างๆของคัมภีร์ อาทิ เช่น

ยสฺเสสา ปคุณา สทฺท นีติเรสา สุภาวิตา สาสเน กุลปุตฺตานํ สรณํ โส ปรายณํ.
คัมภีร์สัททนีตินี้ ผู้ใดได้ศึกษาเล่าเรียน ให้คล่องแคล่วดีแล้ว ผู้นั้น จะสามารถเป็นที่พึ่งที่อาศัยแก่เหล่ากุลบุตรในพระศาสนาได้อย่างแท้จริง.
อิมํ สทฺทนีตึ สุนีตึ วิจิตฺตํ สปญฺเญหิ สมฺมา ปรีปาลนียํ
สทา สุฏฺฐุ จินฺเตติ วาเจติ โย โส นโร ญาณวิตฺถินฺนตํ ยาติ เสฏฺฐํ.

ผู้ใด หมั่นพิจารณาศึกษาและสั่งสอนคัมภีร์สัททนีติอันแสดงหลักการที่ถูกต้อง วิจิตรด้วยนัยต่างๆ อันนักปราชญร์ รักษาสืบทอดกันมาเป็น อย่างดี ผู้นั้น ย่อมมีความรู้กว้างขวางและเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่ง.

สุมธุรตรสทฺทนิตึ อิมํ ปฏุตรมติตํ สุสิเข วรํ.
วิทุวิมติตโมปหรึ รวึ มติกุมุทปโพธินิสาปตึ.

บัณฑิตผู้ปรารถนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่งยวด พึงตั้งใจศึกษาคัมภีร์สัททนีตินี้ อันมีรสหวานชื่นฉ่ำใจ สามารถกำจัดความมืดกล่าวคือข้อสงสัยของเหล่านักปราชญ์ อันเปรียบเสมือนพระจันทร์ฉายแสงต้องดอกโกมุทกล่าวคือปัญญาให้เบ่งบาน.

ยสฺมา อยํ สทฺทนีติ นาม สทฺทานมตฺถานญฺจ ยุตฺตายุตฺติปกาสนตฺถํ กตารมฺภตฺตา
นานปฺปกาเรน สพฺพํ มาคธโวหารํ สงฺโขเภตฺวา กถิตาเยว โสภติ, น อิตรถา.

คัมภีร์สัททนีตินี้ งดงามด้วยลีลาการเขียนที่ครอบคลุมโวหารของภาษามคธทั้งหมด มิใช่งดงามด้วยเหตุอื่นแต่อย่างใด เพราะเป็นคัมภีร์ที่รจนาขึ้น เพื่ออธิบายถึงหลักการใช้ศัพท์และอรรถนั่นเอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย