ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประติมากรรม
(Sculpture)

ประเภทของงานประติมากรรม
คำจำกัดความของประติมากรรม
ประติมากรรมไทย

ประเภทของงานประติมากรรม

1. ประติมากรรมแบบนูนต่ำ (Bas Relief)
มีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูปจริง จะมีความหนาหรือนูนจากฐานที่รองรับขึ้นมาเพียงเล็กน้อย หรือต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดลอยยื่นออกจากพื้นหลัง เป็นรูปทรงที่ต้องมองจากด้านหน้าเพียงด้านเดียว โดยจะมีฐานอยู่ด้านหลัง เรื่องราวที่ปั้นเป็นรูปคน สัตว์ หุ่นนิ่ง หรือวัสดุสิ่งของต่างๆ ได้แก่ รูปเหรียญ รูปนูนใช้ตกแต่งประดับอาคารทางสถาปัตยกรรม โบสถ์ วิหาร พระเครื่อง

2. ประติมากรรมแบบนูนสูง (High Relief)
มีลักษณะความนูนสูงจากระดับพื้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นไป ทำให้เห็นลวดลายที่ลึก ชัดเจน มีความหนาหรือนูนจากฐานขึ้นมามากกว่าแบบนูนต่ำหลายเท่า และมีมุมมองด้านหน้าเพียงด้านเดียว เรื่องราวที่ปั้นเป็นรูปคน สัตว์ หุ่นนิ่ง

3. ประติมากรรมแบบลอยตัว (Round Relief)
มีลักษณะที่มองเห็นได้รอบด้าน หรือตั้งแต่ 4 ด้านขึ้นไป ไม่มีส่วนใดติดกับพื้นหลัง ฐานจะอยู่ส่วนล่างของรูปปั้น ส่วนใหญ่มักเป็นภาพเหมือนบุคคล พระพุทธรูป เทวรูป

 

การออกแบบประติมากรรม จะมีการออกแบบอยู่ 2 ลักษณะ คือ
1. การออกแบบสองมิติ
2. การออกแบบสามมิติ

การออกแบบสองมิติ (Two-dimensional design)
เป็นการออกแบบบนระนาบรองรับ ซึ่งตรวจสอบมิติได้เพียงความกว้างและความยาว ไม่มีความหนาให้ตรวจสอบได้ ในการออกแบบสองมิติสามารถจำแนกมิติของการรับรู้ได้ 2 ประการ

มิติที่ตรวจสอบได้
เป็นการออกแบบให้มีรูปร่างต่างๆ โดยใช้ส่วนประกอบของการออกแบบ สามารถรับรู้และตรวจสอบมิติกว้างยาวบนผิวหน้าของระนาบรองรับได้

มิติที่ตรวจสอบไม่ได้
เป็นการออกแบบสองมิติ แต่ในการรับรู้ด้วยสายตาและความรู้สึกดูเหมือนภาพสามมิติ แต่ตรวจสอบไม่ได้ด้วยการวัด เปรียบเทียบได้กับภาพถ่ายรูปโต๊ะ ซึ่งสามารถรับรู้ได้ว่ามีความกว้าง ความยาว และความหนา แต่ภาพที่ปรากฏมีเพียงความกว้างและความยาวเท่านั้น มิติที่ตรวจสอบไม่ได้นี้เรียกว่า มิติมายา หรือ มิติลวง (illusion)

การออกแบบสามมิติ (Three-dimensional design)

เป็นการออกแบบรูปทรงซึ่งมีปริมาตร มีมิติทั้งสาม คือ ความกว้าง ความยาว ความสูง ให้ตรวจสอบได้ รูปทรงจะกินระวางเนื้อที่ในอากาศ มีลักษณะทางกายภาพเป็นตัวเป็นตน สามารถสัมพันธ์ได้

สำหรับการออกแบบงานสามมิติ ควรคำนึงถึงสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้

รูปทรง (Form)
มีลักษณะเป็น 3 มิติ แสดงถึง ความกว้าง ความยาว ความหนา ได้แก่ รูปทรงจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ

ปริมาตร (Volume)
ปริมาตรมีความสำคัญกับรูปทรงโดยตรง รูปทรงเน้นความงามของลีลาทรวดทรง แต่ปริมาตรเน้นการกินระวางเนื้อที่ในอากาศ ซึ่งควรคำนึงถึงความหนา บาง ทึบตัน โปร่งหรือกลวงของรูปทรงด้วย

ลักษณะผิว (Texture)
พื้นนอกของวัสดุที่แสดงความขรุขระ เนียนเรียบ ทางการมองเห็น

การถ่ายทอดรูปแบบในงานประติมากรรม

การถ่ายทอดรูปแบบในงานประติมากรรม หมายถึง กระบวนการในการสร้างงาน โดยอาศัยเทคนิคกลวิธีต่างๆ ผ่านวัสดุอุปกรณ์และผ่านสื่อตัวกลางที่นำไปถ่ายทอด เช่น ดิน หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็ก ฯลฯ ขึ้นอยู่กับศิลปินผู้สร้างงาน ว่าจะนำไปถ่ายทอดในรูปแบบไหน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย