Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประติมากรรม
(Sculpture)

ประเภทของงานประติมากรรม
คำจำกัดความของประติมากรรม
ประติมากรรมไทย

คำจำกัดความของประติมากรรม

  1. ลักษณะของงานประติมากรรม มีปริมาตร มีความกว้าง ยาว สูง หรือหนา กินเนื้อที่ว่างในอากาศ ระยะที่เกิดขึ้นเป็นความจริง สามารถจับต้องได้ เกิดความงามโดยรูปทรง
  2. แสง เงา ช่วยเน้นให้รูปทรงดูเด่นชัด งดงามยิ่งขึ้น
  3. ต้นแบบ (Original) ในงานประติมากรรมนั้น การสร้างงานต้นแบบใช้ฝีมือและเวลา

การถ่ายทอดรูปแบบในงานประติมากรรม มี 3 ลักษณะ คือ

  1. ประติมากรรมเหมือนจริง (Realistic) เป็นศิลปะที่ไม่ต้องใช้ความคิดสลับซับซ้อนในการดู และมีเนื้อหาสาระปรากฏชัดเจน เช่น รูปคน สัตว์ สิ่งของ
  2. ประติมากรรมกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) เป็นงานประติมากรรมที่เริ่มเบี่ยงเบนไปจากรูปธรรม ด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปเรียบง่าย แต่ยังคงมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร มีเนื้อหา และรูปแบบไม่ชัดเจนเหมือนศิลปรูปธรรม
  3. ประติมากรรมนามธรรม (Abstract) เป็นงานประติมากรรมรูปนามธรรม คือ ไม่มีความจริงเหลืออยู่ เพราะถูกตัดทอนให้เหลือแต่รูปทรงที่ก่อให้เกิดความงาม อารมณ์ และความรู้สึก เป็นศิลปะที่เหนือความเป็นจริง เนื้อหาสาระแสดงออกในรูปนามธรรม จึงยากที่เข้าใจ ผู้ดูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะเป็นอย่างดี จึงจะสามารถสร้างเรื่องราวของภาพนามธรรมออกมาได้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com